Adidanas nozare

Ar ðo nozari nav joks - bez lieliem ieguvumiem sabiedrîbai, tas rada lielâkus draudus darbiniekiem, pietiek minçt augstuma galus, risku strâdât ar smagajâm maðînâm, darbinot mehâniskâs ierîces ... tas viss rada apstâkïus, kâdos tas ir viegli traìiski rîcîba veselîbas un nelaimes gadîjumos.

Ir pagâjis laiks kâzâm, kad stâvoklis rûpnîcâ bija saistîts ar augstu risku, un tajâ paðâ laikâ daudzi darbinieki uzskatîja par ierobeþotu izvçli - viòi varçja tur darît, vai arî viòiem nav atslçgas. Paðlaik nozare rada daudz atðíirîbu mûsdienu tehnoloìijâs, nodarbina kvalificçtus speciâlistus, turklât tam ir pakïauti vairâki pienâkumi, procedûras un apòemðanâs lîdz minimumam samazinât risku. Ugunsdroðîbas noteikumi nodroðina labu tehnoloìiju un evakuâcijas ceïu, turklât darbinieki saòem detalizçtu apmâcîbu par darba droðîbas un veselîbas aizsardzîbas lîmeni. Pirms viòi sâk pildît savus pienâkumus, viòiem ir jâiepazîstas ar ârstçðanas paòçmieniem jebkura veida negadîjumiem, kurus tie var pakïauties. Papildus ðîm apdroðinâðanâm ir arî sprâdzienbîstamîbas sistçma. Sprâdziena priif sistçmas ietver sprâdzienbîstamîbas novçrtçjuma izstrâdi, un tâdâ secîbâ ir vairâki droðîbas pasâkumi, kas pieïauj ðî riska ierobeþojumu. Otrais ir ierobeþojoðs aizdegðanâs avots, centrâlâ putekïsûcçja vai putekïu noòemðanas uzstâdîðana. Visas ðîs darbîbas ir paredzçtas, lai lauka sâkums bûtu droðâkais laukâ. Un kas notiks, ja visas novçrðanas neizdodas? Un tas notiks, lai gan varbûtîba tiesâ bûs ïoti ierobeþota lîdz pçdçjai pirms sprâdziena. Tad tiek darîts, lai samazinâtu notikuma sekas - piemçram, ar íermeni, kas nomâc vai atvieglo sprâdzienu. Tas sasniegs, lai samazinâtu negadîjuma sekas, pat ja tas notiek.Visu izraudzîto nodroðinâjumu izmantoðana ir svarîga ne tikai - tâ ir noderîga, bet arî raþoðanas veikala îpaðnieka interesçs. Tâpçc viòa pienâkums ir rûpçties par darbinieku droðîbu. Ja noticis nelaimes gadîjums, piemçram, ugunsgrçks vai iznîcinâðana, var rasties arî ïoti dârgas ierîces. Ir daudz izdevîgâk sniegt profilaksi nekâ seku novçrðanai.