Apputeksncdana

Dienu pçc dienas, arî rûpnîcâ, kâ arî birojâ, ieskauj oriìinâli ârçjie elementi, kas gûst labumu no Polijas pârtikas un veselîbas idejas. Papildus pamatnosacîjumiem, tâdiem kâ: atraðanâs vieta, temperatûra, apkârtçjâ gaisa mitrums un tamlîdzîgi, mçs varam darît arî ar daþâdâm izelpâm. Gaisa, ko elpojam, protams, nav pilnîgi tîrs, bet apputeksnçts. Pirms apputeksnçðanas putekïu struktûrâ mçs varam aizstâvçt sevi, izmantojot maskas ar filtriem, savukârt sfçrâ ir citi piesâròotâji, kurus bieþi ir grûti atklât. Jo îpaði tiem nonâk toksiski dûmi. Parasti tos var atmaskot tikai ar tâdâm formâm kâ toksisks gâzes sensors, kas atklâj kaitîgâs daïiòas no atmosfçras un ziòo par to klâtbûtni, pateicoties kurai tas mâca mûs par briesmâm. Diemþçl paðreizçjais risks ir ârkârtîgi bîstams, jo daþas gâzes kâ CO pierâdîjumi nav sasniedzami un bieþi vien to klâtbûtne saturâ rada nopietnu kaitçjumu veselîbai vai nâvei. Papildus CO, mums draud arî citi pîrsingi, ko aiztur sensors, piemçram, sulfâts, kas plaðâ koncentrâcijâ ir mazs un izraisa âtru paralîzi. Vçl viena toksiska gâze ir oglekïa dioksîds, kâ jau iepriekð minçts, un amonjaks - gâze, kas dabiski ir sfçrâ, bet augstâkâ koncentrâcijâ, apdraudot iedzîvotâjus. Ozona un sçra dioksîda noteikðana ir iespçjama arî indîgo gâzu detektoru noteikðanai, kas ðíidrumam ir vienkârðâks par laika apstâkïiem, un ir vçna, lai âtri aizpildîtu zonu ap zemi - no paðreizçjâs sajûtas tieði tad, ja mçs esam pakïauti ðo elementu dzîvei, detektori jâievieto ideâlâ vietâ lai viòð varçtu sajust draudus un informçt mûs par viòu. Citas bîstamas gâzes, ko detektors spçj veikt, ir kodîgs hlors un papildus ïoti toksisks ûdeòraþa cianîds, kâ arî viegli ðíîst ûdenî, bîstamâ ûdeòraþa hlorîdâ. Tâdâ veidâ jums jâinstalç toksisks gâzes sensors.