Asimetriski mati

Mans brâlçns mîl spçlçt ar matiem, jûs joprojâm varat to izdarît un arî notîrît. Viòa arî ir patieðâm apòçmusies, ka, ja viòa vçlas visu izskatîties jauki, viòa var sakârtot pîtçju seðas reizes, reizçm domâjot par matu þâvçtâju vai saspieþot to. Viòð augstu vçrtç skolas kultûru un organizç viòus. Viòas jaunâ Princess Scent radîðana bija arî jautra, un es gribçtu perfektu frizûru un apìçrbu. Sâkumâ mana mâte izvilka divpadsmit bizîtes ar tiem pievienotâm lentçm. Pçc brîþa brîniðíîgâ meitene teica nç, nç, un vçl nekad. Es labâk redzçtu pârvaldîtos matus .... tas sâkâs. Pulksteòa laiks un to plânoðana. Viòa izskatîjâs lieliski kâ liela princese. Tikai tad, kad viòa ir ar princesçm, viòa ïoti âtri mainîja savu prâtu. Ne daloties ar to, ka no izlaiðanas sâkuma lîdz izpildîjumam ir pagâjuðas gandrîz divas stundas. Pçkðòi ... viòa pilnîgi mainîja savu redzçjumu, un viòas stilâ tâ bija gandrîz "nieeee, es nevçlos, protams, es neko neatceros no aristokrâta, ko daudz viòas pakïautîbâ." Viòa izgudroja jaunu frizûru, uzvilka matus piepildîtas kokas bûtîbâ. Kâzas, protams, kâ jau iepriekð teica, mums tagad ir spçja virzît matus, kas tajâ paðâ laikâ sâka îpaði âtri. Viòas mâte no daþâm pusçm un daþiem mirkïiem spçja.

Labâkâs meiteòu matadatas