Atbilstibas deklaracija tikkurila

EK atbilstîbas deklarâcija ir rakstisks raþotâja (vai pilnvarotâ pârstâvja paziòojums, ka tâ iedarbîba ir kopîga ar Eiropas Savienîbas ieteikumiem. Ðai informâcijai ir jâbalstâs uz vienu vai vairâkiem produktiem, kas ir skaidri identificçti ar nosaukumu vai preèu kodu vai kam ir citâda nepârprotama atsauce. Raþotâjam jâveic izstrâdâjumu analîze un jâveic izmaiòas atbilstoði direktîvu prasîbâm.

Pirms atbilstîbas deklarâcijas izdoðanas produktiem ir jâveic atbilstîbas novçrtçðanas procedûras, turklât, ja nepiecieðams (jo tas izriet no citiem noteikumiem, ðiem izstrâdâjumiem ir jâsaòem labas apliecîbas. Atbilstîbas novçrtçðanas procedûra tiek uzsâkta, veicot konkrçtas darbîbu secîbas. Tâtad ir tâ sauktie moduïi, un parasti tos regulç lielie burti. Ðîs secîbas izvçle ir nepiecieðama no raþotâja, kurð to izvçlas pçc viòa paða viedokïa no datiem, kas viòam principâ ir sniegti un kas izmanto attiecîgo produktu. Tehniski nesareþìîtu produktu gadîjumâ secîba var koncentrçties tikai no konkrçta moduïa (piemçram, A modulis, un progresîvâkiem produktiem tie ir sareþìîtas procedûras (piemçram, elektroenerìijas skaitîtâju gadîjumâ raþotâjs var izvçlçties moduïus B + D, B + F vai H1 . Tad kurss un dzîvie produkti tiek dokumentçti. Raþotâjs uzliek produktus, kas var atbilst CE deklarâcijai. Liela uzmanîba, kas saistîta ar raþotâja atbilstîbas deklarâciju, nâk no pçdçjâ, ka ir iespçjams, ka produkts, kuram ir sagatavota dokumentâcija, atbilst visâm svarîgâkajâm prasîbâm un atbilst svarîgiem noteikumiem.Atbilstîbas nolîgums, kas bûtu jâiekïauj kâ veidni ðâdu informâciju (saskaòâ ar regulas par gada 11. 2004. gada augustâ veidiem atbilstîbu celtniecîbas produktu un metodi atzîmçjot tos ar çkas zîmi pasludina infrastruktûras ministra:1. Unikâls produkta identifikators - numurs XXXX2. Raþotâja nosaukums un adrese, kâ arî, ja tas ir nepiecieðams, papildus viòa pilnvarotajam Eiropas pârstâvim3. Ðî izdotâ atbilstîbas deklarâcija paliek tikai raþotâja (vai instalçtâja pârziòâ.4. Kâds ir deklarâcijas priekðmets - produkta identifikators, kas nodroðina tâ satura reproducçðanu, ja nepiecieðams - pievienojiet attçlu5. Iepriekð minçtâs deklarâcijas priekðmets ir viegls ar veselîgu Kopienas likumdoðanu (saraksts.6. Atsauces uz specifikâciju vai fotogrâfiju uz saskaòotajiem standartiem, uz kuriem attiecas deklarâcija7. Vajadzîbas gadîjumâ zinâðanas par pilnvaroto iestâdi, kas iejaucâs, un ar noteikumu, ka jâiesniedz sertifikâts8. Cita papildu informâcija, piemçram: vârdâ, kura vârdâ tika parakstîts nosaukums, izdoðanas datums un vieta, amats, nosaukums un paraksts.Pçc atbilstîbas deklarâcijas izsniegðanas produkts var bût CE maríçjums. Ðis maríçjums uz produkta iepakojuma norâda, ka tas atbilst ES direktîvu prasîbâm. Viòi izturas pret uzdevumiem, kas saistîti ar veselîbu un vietu aizsardzîbu, lietoðanas droðîbu, kâ arî nosaka, kâdus draudus raþotâjam vajadzçtu novçrst. Ja raþojums ir pakïauts atbilstîbas novçrtçðanai, bet tam nav atbilstîbas deklarâcijas, ko nedrîkst laist iepirkumâ vai iesniegt Eiropas Savienîbas darbîbas jomâ. Deklarâciju maskç raþotâjs vai panâkumi, kad tâ ir tâs galvenâ mîtne ârpus Eiropas Savienîbas - tâs pilnvarotais Eiropas pârstâvis.