Autisma psiholoiiska terapija

EcoSlim EcoSlim - Nodrošiniet efektīvu svara zudumu bez nevajadzīgām pūlēm!

Terapija ir palîdzçt patoloìiskâm attiecîbâm starp laulâtajiem vai ìimenes locekïiem, kâ arî pierâdîta metode atseviðíu pacientu psihi ârstçðanai, ja atkarîba novçrð pareizu darbîbu, laulîba tiek novirzîta uz ðíirðanâs sienâm vai tuvâko ìimenes locekïu saitçm tuvu sabrukumam, tas ir, lai dotos uz speciâlistu no psiholoìijas zinâtnes virsmas. Neviens no mums nav radikâli autonoms indivîds, kas nav mijiedarbojies ar citiem cilvçkiem, tâpçc uzturiet kontaktus ar visiem. Iepriekðminçtâ çtiskâ prasîba vispirms attiecas uz sievietçm, kas ir vistuvâk mums, tas ir, draugiem, partneriem un radiniekiem. Psihoterapijas punktu dzçriens ir vçrsts uz ârstçjamâ cilvçka emocionâlâs kompetences attîstîðanu, t.i. paaugstinâta paðapziòa un kontrole, nodarboðanâs ar profesiju vai fobijâm, kâ arî iedvesmas uzlaboðana, spçja radît starppersonu attiecîbas vai uzlabot apkârtçjâs vides prezentâcijas efektivitâti.

Terapija psihologa, psihoterapeita vai psihiatra uzraudzîbâ ir veids, kâ palîdzçt tâdiem traucçjumiem kâ depresija, bezmiegs vai daþâda veida atkarîbas un neirozes un daþâdu bailes. Psihoterapija balstâs uz terapeita un pacienta savstarpçjo atkarîbu, un psiholoìiskâs terapijas izrâdes ir atðíirîgas, jo tâs ir atkarîgas no konkrçta cilvçka un analizçto garîgo traucçjumu avotu izpratnes un palîdzîbas, ko sniedz ar lieliem traucçjumiem un psihoterapijas pienâkumiem. Individuâlâ ârstçðanas sâkumâ beidzas viena vai vairâkas ievaddaïas, kuru laikâ tiek veikta palîdzîba vai intervija. Tad tiek noslçgts terapeitiskais lîgums, kurâ tiek nolemts plânotie terapijas mçríi, individuâlo sesiju bieþums, paredzamais to pastâvçðanas laiks, finanðu kârtîba un citas krâsas, kas apvienotas ar psihoterapeitiskâs ârstçðanas kursu. Kopumâ terapija tiek pârsûtîta ar bieþumu lîdz trim sanâksmçm nedçïâ, parasti ilgst apmçram stundu, un psihoterapijas kursa ilgums parasti svârstâs no daþiem lîdz vairâkiem mçneðiem.

Krakovâ ir daudzas klînikas un terapeitiskie centri, kur speciâlisti ar teorçtisko zinâðanu un praktisko izjûtu sintçzi, kas iegûti no psihoterapijas bagâtîgajâm straumçm, mçìina pielâgot daþâdas diagnostikas metodes zinâmai personai ar personîgâm problçmâm. Daþi terapeiti nopelna psihoanalîtisku pieeju (saukto arî par psihodinamisko, ko prezentçja Sigmund Freud, kas sastâv no neapzinâtas atmiòas un emociju apzinâðanâs, spçlçjot tos. Citi psihoterapeiti izmanto terapiju sistçmiskâ, kognitîvâs uzvedîbas, humanistiskâs eksistenciâlâs attîstîbas vai hipnoterapijas jomâ. Ðajâ pozîcijâ jânorâda, ka parâdîbâ ir sadalîjums, ko parasti dçvç par psihoterapiju. Nu, tas atbilst diviem bûtiski atðíirîgiem psiholoìiskâs konsultâcijas veidiem - psihoterapijai un psihosociâlajam atbalstam, kas tiek piedâvâts, ja pacientam nepârprotami ir vajadzîgs atbalsts, bet nav definçtas (atbilstoði paðreizçjiem medicîniskajiem standartiem slimîbas vai psihiski traucçjumi.