Becky g matiem

Mans brâïameikslis ïoti vçlas, lai spçlçtu ar matiem, tas ir iespçjams insultu ar porâm un arî otu. Tajâ paðâ laikâ viòa patieðâm ir apòçmusies, ka, ja viòai vajag visu, lai izskatîtos perfekti, viòa var uzlabot vienu pîti piecas reizes, katru reizi, kad viòai ir matu priekðgala vai matadata. Viòam patîk visvairâk skatu uz skatu un radît viòus. Viòas pçdçjais radîts kaðíis bija arî oriìinâls, un viòai vajadzçja perfektu frizûru un drçbes. Sâkumâ mana mâte viòâ sajaucâs ar daþiem bizçm ar lentçm. Tad skaistais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, un vçlreiz. Patiesîbâ, es skatîðos pârvaldîtos matos ... un tas sâkâs. Vadîbas laiks un to modelçðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ liela princese. Tomçr, kad viòa pçc tam pievienojâs princesçm, viòa ïoti âtri mainîja savu prâtu. Nav aprçíinâts ar to, ka izstâdes sâkumâ ir pagâjis gandrîz divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi mainîja ideju, un viòas runâ tâ skançja nedaudz vairâk, "man tas nepatîk, es neatceros neko tâdu kâ aristokrâts, kas ir viòas padotais". Viòa sev jautâja jaunu frizûru, sakârtoja matus piepildîtas kokas lomâ. Jo, protams, kâ jau iepriekð izveidojusi, mçs jau esam pârbaudîjuði savu matu radîðanu, un tas viss bija îpaði labi. Viòas mâte, tajâ paðâ pusç, man bija arî no nâkamajâm divdesmit minûtçm.

Skatît matadatu piedâvâjumu