Botox un planota grutnieciba

Laikâ, kad mçs cenðamies atrast draugu ar mûsu bçrnu, katru dienu mçs esam ïoti rçíinâjuðies ar prieku. Visbieþâk pçc attiecîbâm mçs devâmies uz aptieku grûtniecîbas pârbaudei un tikâmies, lai informçtu grupu un vîrieðus par tuvâko ìimenes paplaðinâðanos pçc iespçjas âtrâk. Tomçr bieþi notiek, ka, neraugoties uz labi plânotajiem centieniem, grûtniecîbas tests parâdîja, ka mçs neesam stâvoklî. Neaizdarîsim, mâjas grûtniecîbas tests varçtu bût nepareizs.

Pirmkârt, jâapzinâs, ka aptiekâ ir çrti veikt grûtniecîbas testus. To esamîba ir ïoti populâra. Tas balstâs uz hormonu HCG noteikðanu (kas iegûti grûtniecîbas notikuma gaitâ urînâ. Grûtniecîbas testi ir ïoti skaidri un vienlaicîgi ïoti delikâti, tâpçc tie jâapkopo lietoðanas pamâcîbâ.

Protams, vispârzinâmie grûtniecîbas testi nav nekïûdîgi. Viòu neticîba var rasties daþu faktoru dçï:

beidzies - kâ arî visi citi pârtikas, farmakoloìiskie vai dermatoloìiskie produkti, grûtniecîbas testus nedrîkst izmantot pçc derîguma termiòa beigâm. Tad tâpçc, ka tâ rangs var tikt traucçts, un gals bûs neticams,papildus narkotiku lietoðana, sievietes vecums - uzsvars uz grûtniecîbas testu pieaugumu, bet ne tâs perfektâ izgatavoðana un gaidîðanas periods no iespçjamas mçsloðanas brîþa. Ir svarîgas sievietes slimîbas, viòas zâles un vecums. Jâ, cilvçkiem ar nieru slimîbâm, izbalçðanu un antidepresantu lietoðanu, lai labâk iepazîtu lietas, drîzâk jâvçrðas pie ârsta, jo, ja tas ir iespçjams, tests var pieprasît grûtniecîbu, uz kuru tas nav ticis noticis,mikrokronçðana - daþreiz ir iespçjams, ka grûtniecîbas tests atklâja grûtniecîbu, bet pçc pâris dienâm, pçc atkârtotas darbîbas, tas bija negatîvs. Tâtad to var saukt par apaugïoðanu, bet embrijs neatrodas dzemdç. Ðâdâ gadîjumâ noteikti ziòojiet par to speciâlistam, jo Jums var bût ârpusdzemdes grûtniecîba,skrieðanâs - tas ir visbieþâk sastopamie trûkumi grûtniecîbas testos. Kaut arî raþotâji zvçr, ka, pateicoties savâm pârbaudçm, bûs svarîgi atklât grûtniecîbu jau sestajâ dienâ pçc apaugïoðanas, ir jâapzinâs svarîgs elements: HCG ir agrâk konstatçjams asinîs, tikai vçlâk urînâ. Tâpçc, lai pârliecinâtos, ir labâk gaidît papildu nedçïu, lai iegûtu lielâku brîvîbu.

Paðlaik grûtniecîbas testi ir izstrâdâti tâ, lai 99,9% gadîjumu konstatçtu grûtniecîbu. Tomçr jâatzîmç, ka nekâdâ gadîjumâ nav nekïûdîgi un lai iegûtu lielâku pârliecîbu, jums jâdodas pie speciâlista un jâveic papildu pçtîjumi. Tomçr kïûdu gadîjumâ parasti ir iespçjams, ka testâ konstatçta grûtniecîba, kas nepastâv, un otrâdi. Tâpçc sievietes, kas nevçlas grûtniecîbu, var justies pârliecinâtas par negatîvo testa rezultâtu.