Cilvckresursu vadiba

Enova ir tikai uzòçmuma resursu plânoðanas sistçma, ko parasti dçvç par ERP. Tâs galvenais uzdevums ir, pirmkârt, atbalstît visu uzòçmuma resursu pârvaldîbu. Ðîs programmatûras raþotâjs ir Soneta Sp. z o. o Sistçmu var iegâdâties no autorizçtiem enova kraków izplatîtâjiem.

Visa sistçma tika izveidota modulârajâ kârtîbâ, un katrs atseviðíais modulis uzlabo biroja darbîbu reâlajâ darbîbas jomâ. Ðîs jomas ir, pirmkârt, cilvçkresursu vadîba, algu norçíini, rçíinu izrakstîðana, pârdoðana, kases aparâti, krâjumu uzskaite, noliktavas vadîba, pilna grâmatvedîba, informâcijas pârvaldîba gan ar jau piederoðo, gan potenciâlo. Turklât moduïi dod iespçju veikt parâdu piedziòu un mobilâs pârdoðanas iespçjas.Viena no svarîgâkajâm Enova programmatûras priekðrocîbâm ir tâs funkcionalitâte. Programma apvieno visus nepiecieðamos instrumentus, lai uzòçmumâ uzturçtu mûsdienîgus procesus. Sistçma ir tik izsmalcinâta, ka tâ darbojas ar kâdu nozares un specializçtu programmatûru. Programmatûra precîzi atbilst vidç.Enova ir noteikta gan jauniem, gan vidçjiem, gan bagâtiem uzòçmumiem. Arî uzòçmumiem ar vienu vietu, kâ arî uzòçmumiem ar kompleksiem. Tâ ir labi pârdomâta konstrukcija. Tajâ ir daþâdas programmatûras versijas, pateicoties kurâm visa programmatûra "aug kopâ ar uzòçmumu". Enova apmierinâs visas informâcijas vajadzîbas birojâ. Vienlaikus Enova programmatûra ir ïoti viegli lietojama. Tas izceïas ar savu eleganci un ir labs saòçmçjam un intuitîvai saskarnei. Projekta îstenoðanai nav nepiecieðama speciâla apmâcîba.Enova programmas pielietoðana uzòçmumâ ir risinâjums, kas nodroðina pareizu uzòçmuma resursu pârvaldîbu un ir uzòçmuma droðîba.Fakts, ka viòð tika pieðíirts daudzos konkursos, nosaka attiecîgâ programmatûras zîmolu un uzticamîbu. Turklât vairâk nekâ 6500 zîmoli un biroji tagad ir aprîkoti ar Enova programmatûru, kas nosaka tâ kvalitâti.