Darba organizacijas un privata bcrnudarza vadiba

Jûs strâdâjât mçbeïu tirdzniecîbas uzòçmumâ. Îpaðnieks strâdâja veikalos, arî noliktavâs, kas nonâca daþâdâs vietâs. Es strâdâju ðajâ noliktavâ. Objekts bija pârâk mazs, kad tika noskaidrots to preèu izmçrs, kuras tas tika uzglabâts. Nepareiza telpu izmantoðana ir atïauta dîvainâm situâcijâm, jo kâdam cilvçkam bija jâgaida vairâkas minûtes par papildu, jo ceïð starp mçbeïu kaudzçm preèu transportçðanai uz automaðînâm bija pârâk mazs.

Tad es sapratu, ka dienas ritmâ pçdçjais risinâjums pavadîja neproduktîvi. Vçl viena lieta, kas pagarinâja grâmatu, bija gaiðs apgaismojums, tas bija pietiekami, lai uzstâdîtu spilgtas sveèu lampas, kas atrisinâtu problçmu. Darbiniekam, kas pasûtîjumu pabeidzis klientam, tâ vietâ, lai redzçtu produkta etiíeti no attâluma, bija jârisina un jâmeklç un bieþi jâizmanto tâlrunis. Kâ, iespçjams, mûsdienu fakts, îpaðnieks noteikti nepievçrsa uzmanîbu ðâdâm situâcijâm, vçlâk apbçdinot konkrçta pasûtîjuma izpildes laiku. Es domâju, ka tâ ir pareizâ vieta, vai tas ir rîki, prece un visas sastâvdaïas, ko izmanto visas dienas darba laikâ. Ne tikai ðî cilvçka efektivitâte un lîdz ar to arî izmaksu apjoms, jo periods ir nauda, bet arî ðâds cilvçks bieþi ir kairinâts, jo viòð var radît kaut ko âtrâku, ar mazâku piepûli. Ir daudz elementu, kas uzlabo lomu sastâvâ. Vissvarîgâkais ir nopietns apgaismojums, tâtad ir luminiscences spuldzes un atbilstoða preèu izvçle, kas izvçlçta kompozîcijâ, lai viesis nepârvçrstos kâjâs. Attiecîbâ uz þurnâla veidu mums ir jâpievçrð uzmanîba arî temperatûrai interjerâ un mitruma lîmenim. Mûsdienu fakts, kur runâ par mçbelçm, telpai jâbût daudz sausai, jo mitrums kaitçs íermenim, no kura tiek izgatavotas mçbeles. Tie ir tikai pamatprincipi, bet, kad jûs redzat, pat bagâtie uzòçmumi var aizmirst par svarîgiem jautâjumiem.