Datorizacija skolas

https://flexa-new.eu/lv/Flexa Plus New - Efektīvs kopīgu problēmu risinājums

Bieþi vien mçs varam redzçt veikalos kasiera staciju aprîkojumu lomu mûsdienu datoru - bieþi ar skârienekrânu - un finanðu un manuâlo printeri vai iebûvçtu skaitîtâjs svîtrkodu lasîtâjs. Ðâdi risinâjumi visbieþâk tiek izmantoti reâlajos lielveikalos un veikalos, kas atrodas blakus veikalu bûvniecîbai.

Tajâ ir jaudas diapazons, produktu cenas bieþi mainâs, un daþi produkti tiek pârdoti, kâ arî aizòemti. Tâdçï ir nepiecieðami datorizçti pârdoðanas ieraksti un produktu pârdoðana, pârvietojot to pa kodu lasîtâju un noklikðíinot uz vienas pogas datorâ.

Nav parasti, bet ðî datorizâcija ir vçlama. Piemçram, ja mçs strâdâsim ar nelielu kaimiòattiecîbu veikalu, dârzeòu veikalu vai veikalu ar ïoti raksturîgu sortimentu, ðâda datorizâcija nebûs vajadzîga. Gadîjumos, kad mçs pasûtâm daþi vai divpadsmit preces vienreiz ik pçc divâm nedçïâm, un, ja izvçles veids nemainâs pârâk bieþi, mums vienkârði ir nepiecieðams, lai fiskâlais jauninâjums bûtu neliels plus. Pçc tam vienkârði sadaliet sortimentu daþâs vai divpadsmit grupâs, katrâ no tâm atseviðíi uzlîmçjiet PLU un uzlîmes ar cenâm tajâ paðâ izstrâdâjumâ. Gadîjumos, kad ir vairâki no tiem, ðobrîd nav laba darba, un âtri ir rûpçties par jauniem produktiem cenu diapazonâ vai vienîbu skaitâ.

Neliela nekustamâ îpaðuma veikala kases aparâtam ir obligâta prasîba nodokïu iestâdç. Ja veikalam ir noteikts ienâkumu lîmenis, tam ir jâizmanto ðis rîks. Tomçr veikala îpaðnieks, kaut gan ir pakïauts pienâkumam reìistrçt ðo kasiĦu un izmantot to visos darîjumos, ir viss, kas atkarîgs no kases aparâta garðas. Neliela nekustamâ îpaðuma veikala gadîjumâ ir vçrts izvçlçties vienkârðâko un lçtâko kases aparâta modeli, kuram nav pârâk daudz funkciju, un ir viegli lietojams. Mçs varam iepriekð pieòemt, ka tie ir svarîgâkie likumi mums, kad mçs nopirkt kases aparâtu un ka ilgu laiku tie nemainîsies.