Daudzfunkcionala virtuves iekarta

Virtuvç mçs bieþi strâdâjam ar citâm ierîcçm, kas ïauj viegli un viegli ðíçlît vai sasmalcinât gludâ masâ. Lieki teikt, ka daþiem ðî modeïa darbiem mçs nevaram izmantot tikai nazi - pastâvçtu ilgstoða un atturoða strâva, ja mums bûtu jâsamazina âbolu un augïu produkti ar nazi sîkiem gabaliem. Tas izmanto pçdçjo punktu no daþâdâm rokas ierîcçm, kas labi ietaupa mûsu laiku un âtrumu. Viens no ðiem vienkârðojumiem ir dârzeòu rîve - ìçnijs, kas mûsu vienkârðîbâ ir spçjîgs sniegt daudz kaulu lielâkam produktu vai dârzeòu apjomam sadrumstalotîbai.

Veidlapâs, kad mums ir nepiecieðams sasmalcinât patieðâm lielu augïu devu, tâpat kâ kolektîvâ îpaðuma vai çdinâðanas uzòçmumu interesçs, protams, nav jautâjums par katra âbola nobrâzumu ar savu rîsu. Ðim nolûkam tiek izmantots papildu augïu smalcinâtâjs, kas vienâ reizç aizòçma produktus kopçjâ daudzumâ bez lielâkas enerìijas izmaksas no pazîstamas vietas. Tâpçc, tâ kâ mçs veicam uzòçmçjdarbîbu, kas prasa ikdienas augïu pârstrâdi daudz celulozç, ieguldîsim visu maðînu.

Ðâdi produktu smalcinâtâji ir viena liela ieplûde, pie kuras mçs mainâm, piemçram, ne sçklu ligzdas vai citus augïus, un pçc tam ar kloíi mçs mehâniski berzçjam âbolus starp diviem rullîðiem, kas izvietoti profesionâlos lîèos. Mçs varam izmantot modernâkus elektriskos augïu dzirnaviòas, pateicoties kuriem jums tikai jânospieþ poga, lai daþu minûðu laikâ iegûtu augïu biezeni, kas atbilst jûsu prasîbâm. Ðâdi çdieni ir ïoti pieejami daudzâs vietâs, kur pârtika tiek raþota lielâkam saòçmçju skaitam, bet tagad arvien bieþâk apzinâs, kâ mums vajadzçtu barot sevi un savu ìimeni, mçs pçrkam ierîces, kas stimulçs mûs çst dârzeòus un produktus bieþâk garðîgi svaigi salâti, berzçti bez fiziska spçka, arî uz minûti ar profesionâlu ierîci, kas veltîta pçdçjam.