Ddva apmaciba darbiniekiem 2015 gada

Bioretin

Veiksmîgi, kad mçs izmantojam slimnîcu ârstçðanu ârzemçs vai vienkârði - kad saòemam ârsta palîdzîbu, kas nenozîmç dzimtajâ valodâ, bet turpmâkajai medicîniskai dokumentâcijai ir nepiecieðama turpmâka rîcîba citâ valstî, ir vçrts tulkot tekstu ârsts.

Personas, kas pieprasa medicînisko tulkojumu galvaspilsçtâ, visbieþâk ir medicîniskâ izglîtîba - tâs ir aktîvi ârsti, cilvçki, kas absolvçjuði universitâtes par farmâcijas, bioloìijas un íîmijas mçríiem. Ir bûtiski sertifikâti, kas apstiprina augstu valodu apguvi. Parasti viòi ir dzimtâ valoda, vai viòi ir strâdâjuði ârzemçs. Tie ir labi sagatavoti: arî lingvistiskajâ pusç, kad viòi arî pârbauda teksta bûtîbu.

Tas ir svarîgi arî teksta rediìçðana ar zvçrinâta tulka, kurð piemçrots jebkurus grozîjumus, jautâ, vai teksts ir augstas klases, un - vissvarîgâk - dod savu zîmogu oficiâlâs varas.

Visbieþâk saprotamie medicîniskie dokumenti ir pacienta slimîba, izrakstîðanâs no slimnîcas, testu rezultâti, nosûtîjumi uz jautâjumiem, medicîniskie atbrîvojumi, invaliditâtes apliecîbas, ârstçðanas vçsture - ja mçs cenðamies kompensçt ârzemju nelaimes gadîjumu.

Medicîniskâ tulkoðana ir arî zinâtnisko rakstu, medicînas studentu mâcîbu grâmatu tulkojums, populâras zinâtnes grâmatas par medicînu, reklâmas filmas ar specializçtu vârdnîcu, multimediju prezentâcijas vai pat katalogi, kuros ir minçti medicînas instrumenti.

Populârâkâs valodas, no kurâm tâ ietekmç, neapðaubâmi ir angïu, vâcu, franèu un krievu valodas. Ðaura specializâcija ir dâòu, japâòu, íînieðu, turku, holandieðu, zviedru un norvçìu valodâ. Ar ðauru specializâciju, jo labprâtâk lieto dzimtâ valoda.