Depresija 9 grutniecibas mcnedos

Depresija ietekmç vairâk un vairâk vecuma cilvçku ar gadu. Gan profesionâli aktîvie cilvçki, gan bçrni un vecâka gadagâjuma cilvçku loma cînâs ar ðo slimîbu. Daudzi no viòiem paliek daudzus gadus bez zinâðanâm par slimîbu, bet partija pârbauda citas spçles formas ar paðreizçjo novâjinoðo garîgo traucçjumu.

https://neoproduct.eu/lv/perle-bleue-visage-care-moisturise-efektivs-veids-ka-atbrivoties-no-grumbam-un-nodrosinat-adu-ar-vislabako-aprupi/

Depresijas ârstçðana parasti balstâs uz psihoterapiju, kas jâapmainâs ar farmakoloìiskiem lîdzekïiem, lai palielinâtu terapijas efektivitâti. Daudzi no galvas nesaprot, ka antidepresantus var parakstît tikai ârsti, kas strâdâ psihiatrijâ. Labs psihiatrs Krakovâ, tomçr, pirms viòð sâk ârstçt depresiju, viòam ir jâdiagnosticç slimîba pareizi, ieskaitot veicot îpaðus psihometriskos testus, izmantojot arî simptomu klasifikâciju, lai novçrtçtu depresijas epizodi. Tikai pçc slimîbas diagnozes un tâ smaguma pakâpes psihiatrs nosaka tâs ârstçðanas metodi. Ieteicamâ farmakoloìiskâ ârstçðana ir ne tikai slimîbas simptomu smaguma pakâpes dçï, bet arî bieþi asimptomâtisko periodu laikâ, jo depresija ir atkârtots traucçjums. Paðlaik lietotie antidepresanti galvenokârt ir paredzçti, lai stabilizçtu pacienta noskaòojumu, atbrîvotos no trauksmes vai domas par paðnâvîbu. Diemþçl pareizo zâïu pareiza izvçle daþkârt aizòem ïoti ilgu laiku, jo pacientiem ir atðíirîga ietekme uz aktîvajâm vielâm. Farmakoloìiskâ terapija bieþi vien ir pacients, jo tas ir tâ saucamais endogçnâ depresija. Personai, kas pâriet uz depresijas recidîvu, jâbût pastâvîgi uzraudzîtam psihiatram, kurð ne tikai kontrolç pacienta stâvokli, bet arî vislabâk spçj novçrtçt operâcijas gaitu, kâ arî iespçjamo nepiecieðamîbu mainît terapijas veidu. Lai gan mûsdienu antidepresantiem piemît arvien populârâka efektivitâte, psihiatri iesaka lietot paralçlo psihoterapiju. Psihoterapija ïauj pacientiem labâk atpazît recidîvus un norâda uz to, kâ tikt galâ ar kritiskiem momentiem.