Drodibas standarti rotaiu laukumos

ATEX ir Eiropas Savienîbas juridisks dokuments, kas regulç droðîbas prasîbas un veselîbas aizsardzîbas lîdzekïus, kas jâizpilda jebkuram produktam, kas tiek laists raþoðanâ sprâdzienbîstamâ vidç. Jaunâkâ informâcija pçc apvienojoðiem darbiem, kas jau ir ATEX standarti 2014/34 / ES, sâksies 2016. gada 20. aprîlî. Visâm precçm bûs jâbût ðâdiem maríçjumiem:

1. CE zîme, 2. sertifikâta izsniegðanas vienîbas identifikâcijas numurs, 3. Sprâdziendroðs simbols, 4. sprâdzienbîstamîbas grupa, 5. iekârtu kategorija, 6. sprâdzienbîstamîbas tips, 7. sprâdziena apakðgrupa, 8. temperatûras klase.Katrai ierîcei jâbût iestatîtai tâ, lai grâmata neradîtu apdraudçjumu. Sertifikâta izsniegðana, ko veic pilnvarotas personas (piemçram, UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Atestâcijas un sertifikâcijas pçtîjumu centrs SIA Gliwice, apòemas veikt ðâdas procedûras: 1. EK standarta pârbaude - beidzot apstiprina, ka ierîce atbilst stingrâm prasîbâm direktîva, 2. raþoðanas kvalitâtes nodroðinâðana - kvalitâtes nodroðinâðanas sistçmas apstiprinâðanas procedûra, kas ïauj maríçt produktu ar CE zîmi un izdot atbilstîbas deklarâciju, 3. produkta verifikâcija - testa procedûra un katra sadarbîbas plâna rezultâta vçrtîba ar noteikumu, 4. produkta kvalitâtes nodroðinâðana - produkta kvalitâtes nodroðinâðana; piemçrojamâ kvalitâtes nodroðinâðanas sistçma, tostarp galîgâ pârbaude un produktu pârbaude, 5. tipa apstiprinâjums - procedûra, lai izgatavotâjs veiktu nepiecieðamos testus katrai izgatavotajai kopijai, kâ nodroðinâjums tam, ka tas atbilst EK standarta sertifikâtâ norâdîtajam tipam un principâ noteiktajâm prasîbâm; pr odukcji - iekârtu tehniskâs dokumentâcijas sagatavoðanas kârtîba, dokumenti jâuzglabâ 10 gadus no pçdçjâs kopijas izgatavoðanas, 7. tehniskâs dokumentâcijas iesniegðana paziòotajam uzòçmumam uzglabâðanas plânâ, dokumentâcija ir vispârîgs apraksts, dizains, rasçjumi, diagrammas, apraksti, standartu saraksts, rezultâti pçtîjumi un aprçíini, atbilstîbas deklarâcija, 8. vienîbas raþoðanas pârbaude.