Endodontijas laivu mikroskops

Katrs jaunietis, kas beidzis pamatskolu, saprot, kâ veikt mikroskopu. Daudz jautrîbas aplûkoja preparâtus, kas bija gudrâki saskaòâ ar ðo gudro ierîci. Liela krâsu summa un zinâtkâri, lai apskatîtu pierâdîjumus par balto asinsíermenîðu asinîm, padarîja katru nodarbîbu interesantâku par mikroskopu.

Tomçr profesionâïi nebûs apmierinâti, bet attçls ir lielâks. Viòiem ir vajadzîgs labs spçcîgs palielinâjums, pietiekama spuldzes jauda, lai apgaismotu preparâtu, kâ arî daudzi daþâdi faktori, ko neorientçta persona var izvçlçties nepareizi. Piemçram, zinâtnieks bûs vairâk ieinteresçts elektronmikroskopâ, jo viòð var tuvinât attçlu lîdz vairâkiem miljoniem reiþu. Bet mâjas lietoðanai mçs to neapgâdosim, jo tas aizòem daudz vietas un tâpçc parasti ir dârgi. Ðeit nâk aprîkojuma serviss, kas balstîts uz pareizi sakârtotiem objektîviem vai optisko mikroskopu. Tas rada daudz vietas ietaupîjumu, tas ir arî ïoti vienkârðs. Papildus ðiem diviem veidiem ir daudz sareþìîtâka iekârta. Mçs varam iegâdâties akustiskos mikroskopus, izmantojot akustiskos viïòus, hologrâfiskos, kas izmanto ievçrojami bîstamu spçka dziïumu un augstas izðíirtspçjas trîsdimensiju attçlus. Bet, tâ kâ mçs tagad atgrieþamies pie ðâdu organizâciju mçría, mums tas nav vajadzîgs. Kâpçc? Un vai persona, kas vada dârzeòus mâjas dârzâ blakus çkai, òem kombinâciju? Dârgâkie mikroskopi nav parastais lietotâjs pasaulç. Nozîmîgs daudzums ðâda mçbeïu ir nevajadzîgi iegâdâts mâjâs, piemçram, lai bçrns kâdu laiku spçlçtu. Bet pçc daþiem mçneðiem tas tiek ievietots skapî vai pagrabâ, kur to iznîcina putekïi. Jâ, un, izvçloties mums piemçrotu mikroskopu, mums ir jâdomâ par to, ko mçs meklçjam, lai noþçlotu iztçrçto naudu.