Endometrs un mikroskops

http://lv.healthymode.eu/drivelan-ultra-labakas-un-visefektivakas-erekcijas-tabletes/

Darbîbas mikroskopi tiek izmantoti, lai îsâ darbîbas laukâ radîtu vçl nepieredzçtu precizitâti, tâpçc viòi ir atraduði pielietojumu oftalmoloìijas, zobârstniecîbas, otolaringoloìijas un neiroíirurìijas jomâ. Darbîbas mikroskops ir ne tikai standarta papildinâjums mikroskopiskiem testiem, kas paredzçti tikai attçla palielinâðanai, bet arî iekârtas, kas palielina attçla stereoskopiju un lauka dziïumu. Cita starpâ tiek izmantoti darba mikroskopi mikrokirurgijâ, kas ir darbîbas metode, kas rçíinâs ar resursu izmantoðanu ïoti zemiem anatomiskiem íermeòiem. Daþi mikroskopi, kas tiek izmantoti mikrosíirurìiskajâs operâcijâs, izmantojot iebûvçtu kameru, nodroðina arî uzticamu ârstçðanas dokumentâciju.Mûsdienu íirurìiskajos mikroskopos ir sareþìîta íirurìiskâs optikas mehâniskâ apturçðana, jaunâ paaudze ir aprîkota ar koaksiâlo ksenona apgaismojumu, autofokusu, autobalizâciju un varioskopu. Daudzu modernu risinâjumu ievieðana jaunâs paaudzes ekspluatâcijas mikroskopos samazina risku kïûdîties bîstamo darbîbu laikâ, kas ietaupa veselîbu vai darbîbu. Citi darbîbas mikroskopi lielâ mçrâ ir automatizçti, un to pastâvçðanas parametrus var sinhronizçt ar operatora ekspluatâcijas tehnoloìijâm, kas darbojas mikroskopu ierîcç neiroíirurìiskâs procedûras laikâ. Mûsdienâs zinâtnieki spekulç, ka nepârtraukta mikroskopijas attîstîba radîs nanotehnoloìiju attîstîbu, kas, protams, atradîs plaðu izplatîbu turpmâkajâs medicînâ.