Ex apdraudcjuma zona

Ja kâdâ konkrçtâ dzîvoklî izvçlaties sprâdzienbîstamas vielas, pietiekami daudz skâbekïa vai oksidantu, kâ arî efektîva aizdegðanâs, varat runât par iespçjamu sprâdzienbîstamîbu.HRD sistçma ir sistçma, kas tiek izmantota, lai nomâktu sprâdzienu.

Viòa dienests sastâv no sprâdziena sâkotnçjâ posma reìistrçðanas un pçc tam tâ apspieðanas. Novçrð nevçlamu spiediena palielinâðanos aizsargâtajâ ierîcç.Ðî sistçma nodroðina droðîbu un novçrð bojâjumus.Tâ ir pierâdîta un aktîva metode, augsta uzticamîba un âtra sistçmas reakcija. Tâs priekðrocîba ir arî tâ, ka tâ ir veidota tâ, lai tâ bûtu ârpusç, tâ ir viendabîga apstrâdes un transportçðanas laikâ, un tai ir praktiska un spçcîga spçja nomainît detaïas pçc sistçmas aktivizçðanas. Pielâgoðanâs ir pielâgota klienta prasîbâm.Cilindrs hrd ir cilindrs ar sprâdziena novçrðanas komandu. Tâdçï ir îpaði plaða un plaði izplatîta sprâdziendroðu sistçmu metode.Ðos balonus galvenokârt izmanto, lai aizsargâtu iekârtas, tvertnes, cauruïvadus un caurules, kurâs dzîvo putekïi, hibrîda maisîjumi un gâzes, jebkurâ nozarç.Tâs ir gan labas sprâdzienbîstamas ierîces, piemçram, tvertnes, filtri, cikloni, maisîtâji, þâvçtâji, gan granulatori, kur ir sprâdzienbîstamas vielas.Mçneða tvertnes hrd ar ugunsdzçðanas lîdzekli, kas noslçgts ar droðîbas plâksni. Zemâk ir detonators aiz grieðanas spirâles. Tas ir uzstâdîts ar vadîbas bloku, un plâksne tiek sagriezta ar spirâli tuvâkajâ laikâ.Tie ir piepildîti ar pulvera maisîjumu, kas, izsmidzinot konkrçtâ telpâ, samazina sprâdziena spiedienu, neitralizçjot putekïainu sprâdzienbîstamu vidi.Farmaceitisko augu vai pârtikas rûpniecîbas panâkumos, kur tiek paaugstinâtas higiçnas prasîbas, tiek ievietoti hlora baloni, kas izmanto tvaiku. Tie ir piepildîti ar ûdeni, kas maksâ virs virðanas punkta. Kad vârsts sâk darboties, rodas spiediena kritums, un ûdens sâk vârîties, un objekts nekavçjoties darbojas kâ tvaiks. Baloni tiek izgatavoti arî kopâ ar ATEX informâciju.