Farmerama dzivnieku audzcdana

Termins "gaïa, ko izmanto vispârçji" ir kulinârijas interesçs, un tas ir audu konglomerâta definîcija, no kuras muskuïu audi, kas iegûti no kauðanas vai medîjamiem dzîvniekiem, ir bûtiski. Lielâkâ daïa Eiropas kontinenta iedzîvotâju uzskata, ka íermenis ir dzçriens no lieliem pârtikas produktiem, kas bagâtina ikdienas diçtu ar proteîniem, bet gaïas vairumtirgotâji ir atbildîgi par dzîvnieku izcelsmes produktu piegâdi klientiem. & nbsp; gaïa kâ cilvçka pârtikas sastâvdaïu sastâvdaïa no aizvçsturiskiem momentiem, kad izrâdîjâs, ka dzîvnieku olbaltumvielu patçriòð ir ekonomisks lîdzeklis íermeòa nodroðinâðanai ar lielu enerìijas daudzumu. Iespçjams, ka pâreja uz çðanas gaïu notika glaciâcijas pakâpç, kad diemþçl bija svarîgi iegût augu pârtiku un çst gaïas dzçrienus no svarîgiem izdzîvoðanas elementiem.

Gaïas vairumtirgotâju darbîbu daþkârt boikotç daþâdi veìetârie kustîbas, ko cilvçki uzskata par neçtisku darbu, dzîvu organismu nonâvçðanas rezultâtâ. Veìetârisma parâdîðanâs tika radîta ar viedokli par labas un veselîbas aspektiem, kas saistîti ar pârtiku, kas iegûta, nokaujot kaujamos dzîvniekus, jo îpaði uz dzîvniekiem, kas audzçti rûpnieciskâs lauksaimniecîbas apstâkïos. Veìetârisma eksistence nedaudz apdraud gaïas noliktavas pastâvçðanu, jo tas ir priekðlikums, lai veicinâtu gaïu bez uztura. Nu, veìetârisms var pretendçt uz apzinâtu un pozitîvu izslçgðanu no gaïas dabiskâs diçtas, îpaði zivîm un jûras veltçm.

Veganisms ir vislielâkâ veìetârisma daïa, kas sastâv no dzîvnieku izcelsmes produktu vai ne tikai gaïas, bet arî olu, piena un piena produktu izvairîðanâs. Paðreizçjâ kustîba ir saistîta ar ðâdâm reliìiskâm kustîbâm, jo veìetârisms pats par sevi ir attîstîjies jau otrajâ tûkstoðgadç pirms mûsu çras. Indijas subkontinenta laukumâ, kur tas bija stingri reliìisks. Eiropas veìetârieði parâdîjâs tieði sestajâ gadsimtâ pirms mûsu çras, un Pitagorâòi tiek uzskatîti par neçtisku diçtu bez uztura. Neskatoties uz daudziem dabas iemesliem, kas ir skaisti un draudzîgi par veìetârismu, tomçr cilvçku grupa çd gaïu pçdçjos no ðiem iemesliem, kas ir ledus fâzç. Pirms dzîvnieku proteînu produktu kolçìiem, kas apmierinâs patçrçtâjus, gaïas patçriòð joprojâm bûs standarts, un gaïas vairumtirgotâji jau ilgu laiku baudîs lielu klientu skaitu.