Finandu kontrole uzocmuma

MaxiSize

Personâla apmâcîba tagad ir îpaði svarîgs elements nesenajos uzòçmumos un cilvçkkapitâla pârvaldîbâ. Lîdz pçdçjam brîdim bieþi vien tika ignorçts vai atstâts novârtâ darbinieku apmâcîbas jautâjums, taèu ðodien ir labi zinâms, ka apmâcîts personâls ir ceïð uz uzòçmuma rezultâtu.

Bieþi vien cilvçkiem ir ïoti augstâks potenciâls, nekâ tas varçtu ðíist vispirms, bet tikai tam ir svarîga nozîme, ja rûpçjas par to, lai tos pienâcîgi sagatavotu darbîbai un nodroðinâtu visaptveroðas attîstîbas iespçju. Cilvçku izglîtîbas aspekta ilglaicîga neievçroðana noved pie stabilizâcijas un grâmatas efektivitâtes pazeminâðanas visâ uzòçmumâ, samazina radoðumu un veicamo uzdevumu veidu.

Apmâcîba nodroðina darbiniekiem iespçju gût panâkumus daudzâs jomâs. Tad viòiem ir iemesls ne tikai paaugstinât profesionâlo kvalifikâciju un veikt daudzas mîkstâs prasmes, bet arî iedvesmot darbu un laimi uzdevumos. Pastâv risks, ka cilvçki, kuri nespçs palielinât savas zinâðanas un apmâcît savas zinâðanas, bûs garlaicîgi ar kaut ko un nonâks tajâ valstî, kurâ mçs izskatîtos. Tâpçc ir bûtiski, lai kâdâ uzòçmumâ atrastu cilvçkresursu speciâlistu, kas ar citu uzmanîbu rûpçsies par nepiecieðamo un labu apmâcîbu viesiem. Rezultâtâ tiks sasniegti daudz labâki rezultâti, un bûs apmierinâti ne tikai darbinieki, bet arî darba devçji. Uzòçmums uzvarçs daudzu savu darbinieku acîs un nostiprinâs savu pozitîvo viedokli nâkotnç, kas vçlas uzòemties vietçjâs pozîcijas.