Finandu kontroli budtheta vienibas

Nâkotnes laiki, kad likumâ ir prasîti finanðu çdieni. Tajâ laikâ viòi ir elektroniski rîki, cilvçki reìistrç pieaugumu un nodokïu summas, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas darîjuma. Par viòu vainu uzòçmçjam var sodît ar ievçrojamu finansiâlu sodu, kas bûtiski ietekmç viòa ietekmi. Neviens negrib riska kontroli un pilnvaras.Bieþi gadâs, ka uzòçmums ir izgatavots uz nelielas virsmas. Uzòçmçjs samazina savus izstrâdâjumus bûvniecîbâ, un veikalâ tos galvenokârt uzglabâ, un vienîgâ brîvâ telpa ir vieta, kur atrodas galds. Kases aparâti ir tikpat neaizstâjami, kâ veiksmîga veikala veikalâ ar lielu tirdzniecîbas telpu.Tâ tas nav gadîjumâ, ja cilvçki strâdâ praksç. Ir grûti iedomâties, ka pârdevçjs izplatâs ar apgrûtinoðu kases aparâtu un lieliskâm iekârtâm, kas piemçrotas tâ plaðai izmantoðanai. Tie parâdîjâs, bet gan tirgû, mobilie kases aparâti. Tie ir mazi izmçri, izturîgas baterijas un labâs puses apkalpoðana. Izskats atgâdina terminâïus kredîtkarðu izmantoðanai. Tas padara vienu no tiem pievilcîgu veidu, kâ lasît mobilo, un, piemçram, tad, kad mçs noteikti esam apòçmuðies to darît.Fiskâlâs ierîces ir svarîgas arî daþiem, pçrkot, nevis darba devçjiem. Pateicoties izsniegtajam kvîtim, saòçmçjam ir pienâkums iesniegt sûdzîbu par iegâdâtajâm precçm. Galu galâ ðis fiskâlais dokuments ir vienîgais pierâdîjums par mûsu preèu iegâdi. Tas ir vairâk nekâ pierâdîjums tam, ka uzòçmçjs veic tiesvedîbu un samaksâ nodokli par pârdotajiem tekstiem un pakalpojumiem. Ja mçs saòemam iespçju, ka kasç kasç ir izslçgta vai dzîvo neizmantota, mçs varam paziòot birojam, kas ierosinâs atbilstoðus tiesîbu aktus pret uzòçmçju. Viòð saskaras ar lielu finansiâlu sodu un pat bieþâk par viòu.Fiskâlâs ierîces arî palîdz darba devçjiem uzraudzît ekonomisko situâciju nosaukumâ. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas kopsavilkums, un mçneða beigâs mums ir iespçja izdrukât visu izrakstu, kas mums parâdîs, cik daudz naudas esam veikuði detalizçti. Pateicoties tam, mçs varam viegli pârbaudît, vai kâds no darbiniekiem zog savu naudu vai vienkârði vai mûsu bizness ir labs.

Veikals ar kases aparâtiem