Fiskala kase 669

Visiem nodokïu maksâtâjiem, kas sniedz pakalpojumus fiziskâm personâm, kuras neveic uzòçmçjdarbîbu, ir jâreìistrç, izmantojot fiskâlâs ierîces, piemçram, kases aparâtu vai nodokïu printeri.

Naudas ir finanðu iekârtas, no gados bieþi izmanto handlach, bet jauna veida pakalpojumu sniedzçjiem, sâkot no mâjas lapas, kas beidzas ar ârstiem.Posnet printeris ir kopîgs ar cita veida uzòçmçjiem. No tâ, pirmâm kârtâm, viòi izmanto svarîgas mazumtirdzniecîbas íçdes, kas dienâ izdod vairâkus tûkstoðus ieòçmumu.Bet apsveriet, kâpçc kases aparâts to nepieòçma, bet varçtu arî rîkoties ar ievçrojamu ieòçmumu apjomu? Piekriðana, bet kases aparâts mums neizdrukâs PVN rçíinu, savukârt tirdzniecîbas vietâs, kas nav ðâdas iekârtas, tâs tiek ierakstîtas manuâli, kas nav veiksmîga no produktivitâtes un pakalpojumu uzlaboðanas problçmas. Tas nozîmç, ka vçl mazâk labprâtîgi pat mazâki uzòçmumi sasniedz ðâdus risinâjumus.Printera iegâde nav populâra, tâ apòemas samaksât vairâk nekâ divus tûkstoðus zlotu, un jâatceras, ka ðis rîks, atðíirîbâ no valûtas, nedarbojas atseviðíi. Lai to atbalstîtu, ir nepiecieðams dators, kas aprîkots ar lîdzîgu pârdoðanas programmu, izòçmuma kârtâ ir izmaksas, bet milzîgas priekðrocîbas. Pçc tam mçs varam izsekot pârdoto produktu izdevumiem saòemðanas drukâðanas sezonâ, bet ne tad, kad kases aparâtu gadîjumâ, tikai pçc noliktavas programmas pârdoðanas.Izvçloties printeri, atcerieties par to, kura preèu datu bâze (PLU kodu skaits, mûsu ierîcei ir jâizvçlas un jâizvçlas aptuveni 20 procenti vairâk, nekâ tas paðlaik ir noderîgi, jo jauda netiks palielinâta un mûsu izvçlçtâ summa var palielinâties. Vçl viens svarîgs faktors, kas mums jâpievçrð uzmanîba, ir ikdienas pieðíirto ieòçmumu skaits.

Mçs kopîgojam printerus kodu un izdrukâto ieòçmumu skaita dçï:- mazs / pârnçsâjams - vidçji 100-150 ieòçmumi dienâ- veikali - dati par plaðiem mazumtirdzniecîbas veikaliem, kuriem ir arî liela attîstîta preèu bâze.Paðlaik tiek pieòemtas ierîces ar tikai papîra rullîti vîrieðiem, jo kopija ir elektroniski vçrsta uz SD lapu.