Fiskalais kases aparats

Ja esat atkarîgs no uzticamîbas un pieprasa vienreiz un visiem atbrîvoties no problçmâm, kas saistîtas ar kases aparâtu apstrâdi, negaidiet. Mûsu lçtâkais kases aparâts ir veidots tâ, lai apmierinâtu visas vidçjâ un unikâlâ lietotâja noteiktâs cerîbas. Viòas plânoðanai nevajadzçtu radît nepatikðanas nevienam, skaidrs LCD displejs parâda padomus, kâ sagatavot rîku lietâm soli pa solim.

Tajâ var ieprogrammçt lielu daudzumu preèu (izveidots tûkstoðos. Kases aparâts tiek apmainîts ar perifçrijas ierîcçm, piemçram, atlikuðo ceïu kodu lasîtâjiem, un vissvarîgâk, tas ir viegli savienojams ar datoru. To nodroðina 230V ligzda vai iebûvçts akumulators, kas garantçs pareizu organizâciju darbu tâdâ nozîmç, ka nav pârâk daudz piekïuves ligzdai. Pilnîgâk, ja arî mazâkiem tirdzniecîbas centriem, tas satiks visus, pat visgrûtâkos uzdevumus. Tâ ir piemçrota arî darbîbai pilnos apstâkïos - mînus temperatûra nerada tâ sajûtu, pateicoties stingrai ekspluatâcijas kvalitâtei un pareizajiem dokumentiem, no kuriem tâ ir konstruçta. Instrumenta papildu priekðrocîba ir nepârtraukti ziòojumi, kas tiek izskaidroti ierîces ekrânâ - pateicoties tam, iespçjamajai personai, kas pârvalda kases aparâtu, ir zinâms priekðstats par to, kas notiek pçdçjâ laikâ. Visas kïûdas vai neçrtîbas tiek atskaòotas ierîces LCD ekrânâ kopâ ar cieðu un jçgpilnu norâdîjumu par vislabâko izeju no formas. Tas padara to paðu lielisku çrtîbas, òemot vçrâ, ka ne katrs katru dienu spçj veidot ar ðâdâm ierîcçm. Protams, bija jâbût tâdâm funkcijâm kâ piemçrojamâs atlaides vai procentuâlâ atlaide visiem kvîtim vai korektûrai vai bieþi vien vçlamajai saòemðanas atcelðanas funkcijai. Kases aparâts ir çrts daudzâs krâsâs, tas strâdâ ar atvilktni, un tâ dziïums un izmçrs padara to tik viegli uzstâdâmu pat ïoti neçrtajâs vietâs. Izmantotais sakaru savienotâjs ir tipisks savienotâjs, kas òemts ðî standarta kases aparâtu grupâs. Tas neuzlabo faktu, ka ðîs iekârtas svarîgâkâ priekðrocîba ir tâ zemâ cena.