Fiskalas novitus cena

Maza izmçra ierîce, kas atbilst visâm tâs lielâkâs versijas funkcijâm, ir modç kâ mobilais kases aparâts. Pateicoties ïoti maigajam stiprumam un vidçjam izmçram, paðreizçjâ iekârta ir pilnîgi pârnçsâjama, tâpçc ir svarîgi to ieòemt jûsu mîïotajâs vietâs. Portatîvie kases aparâti neaizòem vairâk vietas koferî, maisiòâ vai portfelî. Viòi var izmantot katru iespçju, kâ arî nesniedz nekâdas diskomfortu.Mazus kases aparâtus var izmantot ikviens, kam ir nepiecieðams ðâda veida mobilais rîks. Ârsti, pateicoties tam, var viegli novirzît savu nodokïu kases aparâtu starp ârstu kabinetiem un nçsât tos kopâ, veicot iecelðanu amatâ. Tajâ paðâ laikâ uzòçmçji, kas bieþi ceïo, ir mobilâs darbavietas vai vada tieðsaistes izsoli, vienlaikus gûs labumu. Advokâti, kas bieþi aizòem daudzus puiðus daudzâs daþâdâs pilsçtas vietâs, var baudît arî mobilâs kases priekðrocîbas.

Portatîvo kases aparâtu bûvniecîbaJaunâ metode arî dod priekðroku lietotâja çrtîbai, jo iekârta ir intuitîvâkâ un vienlîdz pieejama lietoðanai kâ viedtâlrunis vai mobilais tâlrunis. Mazie izmçri nepadara mobilos kases aparâtus par sliktâkiem ðâda veida standarta ierîcçm. To struktûra tiks nopirkta ârkârtîgi âtras drukas mehânisma klâtbûtnç. Zîmçjums no lielas datu bâzes, ieskaitot produktu nosaukumus un pakalpojumus, kâ arî vairâk iespçju ìenerçt elektronisku èeka kopiju.Pârnçsâjamais izcilas vçrtîbas kases aparâts ir pieejams ïoti izturîgâ akumulatorâ, kas ïaus ilgtermiòâ lietot ierîci. Pârsvarâ aprîkojums ir aprîkots arî ar specializçtu datorprogrammu, kas ïauj âtri programmçt kases aparâtu un mainît daþus iestatîjumus. Mobilo kases aparâtu pielâgoðana mûsu preferencçm ir viena no svarîgâkajâm ierîces funkcijâm.

Portatîvais kases aparâts Novitus Nano EDzçrieni no ðî varianta visefektîvâkajiem izstrâdâjumiem ir aktîvais kases aparâts Novitus Nano E. Ðis rîks ir labs modelis, kas aprîkots ar elektroniskâs kvîts kopiju. Viegls dizains un nelieli izmçri ïauj jums izmantot Novitus Nano E mâkslâ, kas prasa pârvietoðanu un pârdoðanas darbîbu panâkumus tâdâ attâlumâ, kas liek jums atteikties no parastâ kases aparâta veida. Iekârtai ir termiskâs drukas mehânisms, burtciparu LCD displejs ar apgaismojumu un kontaktu tastatûra,Novitus Nano E ieviestâs modernâs tehnoloìijas ïauj lietotâjam brîvi veikt katru reìistru, izmantojot iespçju programmçt funkciju taustiòus un sadarboties ar daþâdâm ierîcçm. Ierîcei ir divi sakaru porti kâ standarta un ir atbildîga par grupu, kas aprîkota ar Bluetooth moduli. Novitus Nano E portatîvo kases aparâtu izvçlas arî vienkârðs papîra maiòas process, iespçja izmantot âtrâs piegâdes iespçjas un vieglu jaunu produktu programmçðanu.