Gaias dzirnavioas 1800w

Sçrijâs, kas ðodien var bût ievçrojamas priekðvçsturiskâ rituâla laikâ, jo îpaði laukos, kâpostu kâpostiem, tas bija skaistums. Ðajâ ziòâ pilsçta joprojâm bija çrta. Viòi devâs uz veikalu, iegâdâjâs gatavus kâpostus, un neviens, izòemot entuziastus vai "pienâcîgi motivçtu sievietes", pârtrauca kâpostu un kodinâðanas grieðanu.

Tâ kâ kâpostu grieðana bija nesaraujami saistîta ar kodinâðanu. Vienkârðam salâtu papildinâjumam, kâpostu zupai vai bigosam, galîgais efekts bija pietiekams ar asu nazi vai manuâlu griezçju, un bija svarîgi izbaudît gandrîz nekavçjoties. Tomçr liela kâpostu sagatavoðana kodinâðanai ir diezgan sareþìîta problçma. Un ðeit nâk kâpostu griezçjs. Sâkotnçji pastâvçja labâ labâ ierîce, kas pçc naþa laikiem bûtiski uzlaboja visu grieðanas procesu. Tad ðíçres parâdîjâs uz kloía - mehâniskâs. Ðobrîd tas bija bagâts progress, jo darbs sâkâs, un ar nelielu "tvaiku" bija iespçjams izveidot ne tikai vienu dienu, bet arî vairâkus kâpostu pumpurus. Un, kâ tas parasti notiek ar progresu, tai ir jâcenðas uz priekðu. Paðreizçjâ piemçrâ tas ir noticis, apvienojot jau esoðos elektromotora risinâjumus. Tâ kâ pçdçjâ sistçma bija dzimis ierîce, ko sauc par elektrisko kâpostu griezçju. Arî ðî risinâjuma panâkumos kâpostu grieðanas darbs jau ir virzîjies daudz taisni uz priekðu. Ideja bija tâda, ka ðî ideja tika izstrâdâta, un daudzas ðâda veida iekârtas no maziem, mâjâm, smagiem rûpnieciskiem mçríiem. Taèu nozare mums nav ieinteresçta, jo to parasti nosaka tâs likumi un daudzumi, un mçs koncentrçsimies uz pârnçsâjamâm ierîcçm un maziem izmçriem. Ðo zemâko ierîèu apstrâdes princips ir lîdzîgs tam, uz kura darbojas elektriskâ gaïas maðînâ, un pçdçjais ir cilindrs, kas izgatavots no nerûsçjoðâ tçrauda ar augstâku vai zemâku rievu ielocçm gliemeþa vietâ. Komplektâ bieþi vien ir daþâdi mainâmie ruïïi ar atðíirîgu izcirtòu kalibrçðanu, pateicoties biezâm vai plânâkâm ðíçlçs kâpostiem. Lielâkâ daïa ðâda veida aprîkojuma tirgû rada to, ka visi atradîs kaut ko sev un prozaâlu darbîbu, kas sagrieþ kâpostus, ka tâ aizstâv pat patîkamu un sagatavo diezgan efektîvi un nebaidoties no pirkstu bojâjumiem, kad daþreiz ir vieta, kur nazis saglabâjas.