Gaias dzirnavioas

Labs aprîkojums ir noderîgs visos çdinâðanas uzòçmumos. Tas prasa, lai klâtbûtne bûtu funkcionâla un profesionâla ierîce. Tai arî jâatbilst visâm nepiecieðamajâm prasîbâm attiecîbâ uz saskari ar pârtiku, lai ar tiem apstrâdâtâ pârtika bûtu veiksmîga un çrta lietotâjiem. Ðâdai ierîcei vajadzçtu bût labiem dokumentiem, kas apstiprina uzòemðanu attiecîbâs ar pârtiku.

Dzçrieni no svarîgâkajiem instrumentiem daudzos uzòçmumos kopâ ar gastronomiju ir çdieni gaïas pârstrâdei. Korpuss var bût kompetenta un efektîva gaïas maðînâ, t.i. vilks pârvadât gaïu. Ðâda veida ierîces tiek plaði izmantotas gaïas tirgos vai tikai gastronomiskajos klubos, piemçram, restorânos.

"Vilki" gaïai parasti ir izgatavoti no tîras kvalitâtes, mçs bijâm nerûsçjoði. Pateicoties tam, tçrauds ir izturîgs pret koroziju, un daþâdi kontakti neiekïûst pârtikâ. Gaïas maðînai ir jâdod ðî laba veiktspçja, citâdi jâbût aktîvai, lai noteiktu laiku grieztu noteiktu skaitu gaïas. Tas ir kvalificçts galvenokârt kg / stundâ. Augsta efektivitâte ðodien ir svarîgâka, tos nesniedz veikals vai restorâns. Ðeit ir arî daudz çdienu, un to izmçri, îpaði sieta un gaïas izmçri. Konstrukcijai jânodroðina perfekta ierîces stabilitâte. Ar gastronomiju saistîto telpu jaudâ atslçgas atpazîðana var ietvert vairâk standarta jaudu no 230 V ligzdas.

Îpaði svarîgs ir jautâjums par vieglu piekïuvi íirurìijai, jo tâ ir laba tîrîðana. Svarîgs ir arî zema un çrta apkalpoðana. Ja íermeòa dzirnaviòas bûs moduïu struktûra un bûs viegli sazinâties ar papildu piederumiem (piemçram, citiem sietiem, bûs svarîgi âtri pielâgot maðînu Polijas vajadzîbâm. Tâpat ir vçrts atteikties no pârbaudîtiem raþotâjiem, jo tam nevajadzçtu bût problçmai attiecîbâ uz piekïuvi citiem piederumiem, kâ arî profesionâliem apkopes un remonta pakalpojumiem.