Galdniecibas darbnica unikals darzs

Galdnieku profesija ir redzama tûkstoðiem gadu. Pietiek tikai pieminçt, ka ðo darbu rûpçjâs Bîbeles Jçzus Kristus kopâ ar mûsu tçvu Józefu. Mehâniskâs apstrâdes un stûrçðanas mâksla, ðíiet, zaudçja maz pozîciju kopâ ar metodes attîstîbu un cita veida resursu un struktûru raðanos, un pat ðodien galdniecîbas uzòçmumi nesûdzas par pasûtîjumu trûkumu.

Kâ redzams ðodien, galdniecîbas uzòçmumi parasti ir ïoti vienkârði un mûsdienîgi organizçti uzòçmumi, kas vienkârðâkâ veidâ izmanto modernâkos tehniskos risinâjumus, neatrodoties moderno tehnoloìiju tehnoloìijâ aiz citâm rûpniecîbas daïâm.

To pastâvçðanas princips, protams, ir visu veidu kokapstrâdes maðînas, un pçc tam: zâìi, çveles, biezinâtâji, frçzmaðînas, virpas un aprîkojums mazliet mazâks izmçrs, bet ne mazâk nepiecieðams, piemçram, urbji un skrûvgrieþi, krampju maðînas vai tie paði izspiedumi .

Ne mazâk svarîgas ir daþâdas ierîces, ko izmanto galdnieku darbnîcâs, lai gan tâs nav tieði paredzçtas materiâla apstrâdei. Tie ietver rûpnieciskâs uzturçðanâs vietas. Ðîs sugas ierîces tiek izmantotas, lai noòemtu raþoðanas apgrozîbâ raduðos atkritumus - ðíeldas, putekïus un nâkotnes daïiòas. Pateicoties tam, galdniecîbas nozare bezpilota ceïâ ir viegli noòemama no pçdçjâ veida atkritumiem un nonâk lîdz uzglabâðanas vietai, kas parasti atrodas ârpus rûpnîcas galvenâs çkas.

Kâdas labas mikroshçmas nebija jâiekïûst miskastç - tâs parasti tiek sadedzinâtas un ieelpotas modernâ rûpnîcas telpu darbnîcâ. Pastâv arî daþâdi veidi, kâ pârvaldît rupjâkus mikroshçmas - pârdodot tos kâ bâzi kâmjiem kâmjiem, arî saviem dzîvniekiem.