Gastronomija 618 curitiba

Tehnisko tekstu tulkoðana ir îpaðs tulkoðanas veids. Lai to noteiktu, norâdiet ne tikai, ka viòiem bûtu daudz sveðvalodas zinâðanu, bet arî jâapgûst konkrçtâ tehniskâ problçma. & nbsp; Valodu prasmes ðajâ tulkoðanas þanrâ liek mums iet kopâ ar sagatavoðanos un sajûtu, kas gûta nozîmîgâ nozarç. & nbsp; Tehniskie tulkotâji bieþi vien ir cilvçki, kuriem nav NAV sertifikâta, ti, Augstâkâ tehniskâ organizâcija (zinâtnisko un tehnisko asociâciju apvienîba un speciâlisti konkrçtâ nozarç. tehniskâ nozare. Lai garantçtu, ka dokumenta tehniskie tulkojumi tiks veikti ticamâ un derîgâ formâ, vispirms ir jâaplûko tulkotâja prasmes un kompetence.

Jâatceras, ka tehniskie tulkojumi nav tikai vârdi. Lielâ devâ viòi var pârstâvçt un tehniskus rasçjumus, plânus un programmas. Kompetentam tehniskajam tulkotâjam nevajadzçtu bût profesionâlam noteiktâ jomâ, ja runa ir par atbilstoðu vârdu krâjumu, bet tai vajadzçtu bût arî iecietîbai, lai ieviestu nepiecieðamos labojumus kârtîbâ vai tehniskâ rasçjumâ, lai nodroðinâtu dokumenta perfektu lasâmîbu. Pirms izvçlçties tehnisko tulkotâju, jâapsver, kurð tulkoðanas pakalpojums jums bûs nepiecieðams. Ja tas ir tikai tulkojums tajâ laikâ, situâcija ir salîdzinoði vienkârða, jo tulkotâji tiecas apskatît TranslationDIS TRADOS sistçmu katru dienu, kas ir tehnisko tulkojumu pamatâ gandrîz visâs valodâs, praktiski visos notikumos paðreizçjâ nozarç.

Runâjot par tulkoðanu, jâkoncentrçjas uz speciâlista pçtniecîbu, kas zina, kâ rîkoties ar tulkojumu, neizmantojot papildu programmatûru, izmantojot speciâlistu terminoloìiju, jo pat vismazâkâ atðíirîba starp sveðvalodu un mçría valodu rada nopietnas problçmas. Jau daudzus uzòçmumus ietekmç ne tikai juridiskie, bet arî tehniskie dokumenti, tur ir arî cilvçki, kas specializçjas tikai ðajâ otrâ veida tulkoðanâ. Es to neaizsargâðu, jo îpaði mutiskâs tulkoðanas gadîjumâ interesantâka pieeja bûs atrast tulkoðanas speciâlistu tikai no tehniskâs jomas. Tehnisko tulkojumu iegâdes izmaksas parasti svârstâs no PLN 30 lîdz PLN 200 attiecîbâ pret uzòçmumu un dokumenta sareþìîtîbu.