Gastronomijas aprikojums biauystok

Mums jau ir plâns citam gastronomijas veikalam, mçs pçc mantojuma pârgâjâm restorânu, vai arî strâdâjâm pie "cilvçka" - neatkarîgi no tâ, vai, neskatoties uz lielisko çdienu, dekors un aprîkojums ir mîksts. Gastronomijas iekârtas ir laba vieta garðîgu çdienu gatavoðanâ.

Pirmkârt, izvçloties aprîkojumu, mums ir jâraksta par kvalitâti, tâ nav vçrts iegâdâties lçtus podus, plîtis, plâksnes vai mâkslu. Tas nav pietiekami, ka viòi izskatâs sierîgi, tas ir vairâk nekâ slikti çdiena saòemðanai. Protams, vakariòas tipiskâ çdnîcâ nevçlas bût dekorçtas ar balalaia ar eksotiska auga mçrcçm vai lapâm, bet to nevar sadedzinât vai gandrîz neapstrâdât. Nepietiekama aprîkojuma dçï tas nevar notikt - ja pannas ir slikti konstruçtas, ja mçs nenonâkam pie podiem, jo mçs nesakritâm skaitîtâjus slikti, kad ergonomika un komforts neizdodas.Otrkârt, dekors. Dekors ir svarîgs ne tikai klientiem, bet arî mums vai mûsu viesiem. Kâ pagatavot brîniðíîgus, izsmalcinâtus çdienus interjerâ ar dzeltenâm sienâm vai lipîgu grîdu? Es nedomâju, ka tas ir iespçjams. Diemþçl bieþi ðíiet, ka tas apvieno ievçrojamu estçtiku, funkcionalitâti un darba çrtîbas.Neaizmirstiet par izredzçm. Ieguldot pierâdîtu un praktisku raþotâju interjerâ, tomçr, bûdams labâks, jûs faktiski ieguldât laiku un naudu. Pareizais mçbeïu gabals tiks atskaòots gadiem ilgi un neïaus jums uz leju, tikai tad, kad esat saòçmis lielu pasûtîjumu vai ja jums ir ârkârtîgi labi ieòçmumi. Ir zinâms, ka dîkstâves restorâniem ir nelabvçlîgas. Un kas notiks, ja kâds lçtu ierîèu vai mçbeïu elements nokristu, jo tas netika pietiekami dots un bûs trauku? Cilvçkiem ir jâiesûdz uzòçmumam vairâk vienkârðu lietu. Kâ konkurçt ar domu, kas mûs ievçros? Vairâk naudas nopçrkot normâlâ laikâ, izvairîsies no nepatîkamâm situâcijâm.Rezumçjot - ja jums ir tiesîbas iegâdâties jaunus aksesuârus çdinâðanas telpai, jums jâbeidzas ar ievçrojamiem izdevumiem, pçc tam kïûstot par savu darba biedru. Nelietojiet pirkumus viegli. Labâk ir meklçt, lûgt un izvçlçties kâ pievilcîgâko piedâvâjumu. Vienmçr veiciet gudrus pirkumus!