Gastronomijas barda

Termins “coaching” (kas nozîmç mâcîbas, kas nâk no angïu valodas, ir interaktîvas apmâcîbas procesa zîmols, kas tiek veikts ar psiholoìisko jomu saistîtajâm metodçm. Tas ir tâds pats darbinieku apmâcîbas modelis, kas òem vçrâ lçmumu pieòemðanas procesu iestâdç, lai apmierinâtu viòu profesionâlâs vajadzîbas, kas ïauj tâs iedzîvotâjiem vai birojiem dinamiski palielinât savu izaugsmes tempu un ïaut uzòçmumam uzlabot. & Nbsp; piemçram, klubâ ar savu uzòçmçjdarbîbu, karjeras attîstîbu un analizç arî jautâjumus, kas saistîti ar savstarpçjâm attiecîbâm ar jauniem veidiem.

Profesionâla apmâcîba ïauj klientiem pieòemt gudrâkus lçmumus, pilnîgâk izmantot savas dabiskâs noslieces, precizçt savus pienâkumus un koncentrçties uz darbîbu optimizçðanu, lai tâs veiktu. Coaching ir paðpilnveidoðanâs process, kura svarîgâkais mçríis ir uzlabot klienta paðapziòu un atbalstît brîvos veidos paredzçtos vilcienus, pamatojoties uz citiem projektiem un intelektuâlajiem resursiem. Pârçjâs raksturîgâs daïas darbinieku apmâcîbâ coaching veidâ ir:

https://ecuproduct.com/lv/african-mango-visaptveross-preparats-novajesanu/African Mango Visaptverošs preparāts novājēšanu

apmâcîba ir pilnîgi brîvprâtîga;trenerim nav tiesîbu norîkot klientu ar jebkâdu gribu;nemâca cilvçkus, tas tikai uzlabo viòus iesaistîðanâs procesâ;tâ ir strukturçta, pamatojoties uz jautâjumiem un stimulç domâðanu;ir jâbût klienta uzskatu respektçðanas un pieòemðanas atmosfçrai;mçríis ir izplatît konkrçtâm izmaiòâm.