Gazes balona iezemcdana

Elektrostatiskâ iezemçðana ir elektrostatiska iezemçðana, ko izmanto transportâ un visu veidu uzliesmojoðos ðíidrumos, pulveros un gâzçs. Elektrostatiskâ iezemçðana lielâ mçrâ samazina cita veida uzliesmojoðas vielas eksplozijas vai aizdegðanâs risku dzirksteïu lçciena rezultâtâ. Nekontrolçts risinâjums var aizdedzinât ðíidruma un gâzes maisîjumu un tâdçjâdi arî eksploziju.

Protams, ir iespçjams novçrst paðaizdegðanâs un sprâdziena risku. Lai papildu transportçtajâm konstrukcijâm bûtu jâbût pietiekamai zemei vai elektrostatisko lâdiòu kontrolçtai izlâdei. Ðâda veida elektrostatiskâ iezemçðana bûtiski samazinâs transportçjamo degoðo vielu eksplozijas risku. Ðis vienkârðâs iezemçðanas modelis ir parâdîts no iezemçjuma terminâïa un vadu. Zemçjumâ pieslçgtie vadi izceïas ar zemu elektrisko pretestîbu un ïoti augstu izturîbu pret mehâniskiem bojâjumiem. Ir iespçjams izmantot sareþìîtâku iezemçjumu, kas ir aizsardzîbas sistçma, kas nodroðina produkta transportçðanu vai izsniegðanu tikai sezonâ, kad zemçjums ir pareizi pievienots.Vai esat pârsteigts, kad jûs vadât ðo zemçjuma standartu? Tâs visbieþâk pieòem dzelzceïa un autocisternu, cisternu, mucu un, piemçram, procesa uzstâdîðanas elementu iekrauðanas un izkrauðanas laikâ. Sprâdzienbîstamîbas raðanâs dçï rodas arî daþâdu veidu uzliesmojoðu vielu sajaukðana un izsmidzinâðana vai sûknçðana. Traucçjumu laikâ uzliesmojoðâs bâzçs elektrisko lâdiòu veido kontakts vai daïiòu atdalîðana. Visur, kur rodas elektrostatiskais lâdiòð un veido sevi uzliesmojoðu vielu fonâ, tas rada draudus. Jebkuras aizsardzîbas pret elektrostatisko izlâdi pamatprincips ir labs skava un labi izvçlçts kabelis, kas dod iespçju veikt elektrisko lâdiòu uz zemes.Galvenais ir tas, ka zemç ievadîtajiem terminâliem un kabeïiem ir jâizstrâdâ ïoti stingras vadlînijas, kas noteiktas testa marðrutâ. Paðlaik vislabâkos rezultâtus nodroðina mûsdienîgi sistçmas zemçjuma veidi.