Gramatvedibas birojs lex

Ja plânojat atvçrt savu biznesu, ir vçrts to darît kopâ ar saviem mîïajiem. Ja mums ir pieredze grâmatvedîbas lietâs vai slçpjas atbilstoðâ sagatavoðanas pçdçjâ posmâ, ir vçrts sâkt grâmatvedîbas biroju.Grâmatvedîbu var izveidot jebkura dâma, kurai ir visas juridiskâs darba iespçjas.

Ne tas, ka to vajadzçtu notiesât arî ar spçkâ esoðu sodu par noziegumiem pret îpaðumu, dokumentu ticamîbu, ekonomisko apgrozîjumu un naudas apgrozîjumu, kâ arî grâmatu glabâðanu, kas neatbilst likumam. Ðim nosacîjumam ir jâattiecas arî uz civiltiesiskâs atbildîbas apdroðinâðanu. Çrtâkais veids, kâ dibinât uzòçmumu jaunieðiem, ir individuâlais uzòçmums, kam jâiesniedz CEIDG-1 veidlapa. Ja mçs uzskaitîsim finanðu personas, kas neveic ekonomisku kampaòu, mums ir jâiegûst fiskâlâ kase. Tas neparedz pienâkumu izveidot uzòçmuma kontu bankâ, uzòçmuma îpaðnieks to var izmantot no savas puses. Vçl viena izmaksas, kas nâkotnes uzòçmçjam izskatâs, ir licencçta grâmatvedîbas programma un dators. Dzîvoklis, kurâ tiks izskatîts birojs, noteikti ir personisks dzîvoklis vai mâja, kurai mçs esam juridisks nosaukums (nomas lîgums, kreditçðana, notariâls akts. Atseviðíâ sâkumâ, iespçjams, mçs nedzîvosim pie cilvçka, bet mçs varam îrçt praktikantu mazâkâm darbavietâm. Tâ kâ mçs varam nâkt pie mums grâmatas ar laika periodu, mçs neizbçgami vçlamies palîdzçt. Atverot grâmatvedîbas biroju, neaizmirstiet par reklâmu. Interesanta ideja ir informâcija presç vai piedâvâjumu nosûtîðana pa e-pastu tuviem uzòçmumiem. Mçs varam arî ieguldît informâciju mâjâs, kas ïauj nâkotnes klientiem mûs atrast îsâkâ laikâ. Atcerieties piedâvât konkurçtspçjîgas cenas vienâ reizç, kas mums palîdzçs iegâdâties jaunus uzòçmumus.Ja mçs strâdâsim godîgi un apzinîgi, mçs gûsim cerîbu, ka mçs iegûsim plaðâku klientu loku. Sâkumâ, bet mums ir jâapgrûtina izturîba un jâbût ïoti veiksmîgiem.