Gramatvetha profesionala pieredze

Dzçrieni no bieþâk izvçlçtâm profesijâm ir zvçrinâts tulks Krakova ïaus jums pabeigt studijas, pateicoties kurâm jûs varat kïût par tulkotâju.Zvçrinâts tulks ir sieviete, kas galvenokârt pârvietojas oficiâla rakstura tulkojumâ, kâ arî tulko procesuâlos vçstules vai vçstules par sveðvalodu transkriptu autentifikâciju. Viòð var attîstîties gan privâtpersonu darbam, gan valsts iestâþu vajadzîbâm: tiesâm, policijai, prokuroriem utt.

Ir svarîgi, lai viòð dotos, lai sasniegtu zvçrinâta tulka nosaukumu, kas nav labs. Galvenais nosacîjums ir izpildît kritçrijus, lai kïûtu par Polijas pilsoòa vai pilsonîbas dzçrienu no ES dalîbvalstu galiem, sniedzot pierâdîjumus par sodâmîbu, kâ arî mâcoties poïu valodu. Izmeklçðana, ko veica Polijas eksaminâcijas komisija tieslietu ministra aizbildniecîbâ, ir noteikta divâs daïâs, t.i., tulkoðanâ un tulkoðanâ. Viens no tiem ir spçja saprast no poïu valodas uz sveðvalodu un otrâdi. Mutiskajâ eksâmenâ kandidâtam ir jârisina secîga tulkoðana un vista tulkojums. Tikai pozitîva pârbaude abâs eksâmena pusçs ïaus jums izveidot profesiju un ievadît kandidâtus zvçrinâtu tulkotâju sarakstâ pçc tam, kad iesniegts atbilstoðs zvçrests tieslietu ministram par atbildîbu, kas izriet no jûsu profesijas, kâ arî par to, vai tâ ir apzinîga, objektîva un godîga, kâ arî pienâkums saglabât valsts noslçpumu.

Zvçrinâts tulks vienlaicîgi ir visi dokumenti, kas jâizmanto oficiâlajos punktos, tostarp dzimðanas, laulîbas, nâves, skolu apliecîbas, notariâlo aktu, tiesas rîkojumu, pilnvaru, finanðu pârskatu, sertifikâtu, diplomu, lîgumu.