Griezcjs ar juliennes tipa ieliktni

Gastronomijas un çdinâðanas nozares, kâ arî daþâda veida veikali vai lielveikali nevarçja veikt bez profesionâlas iekârtas. Tas nedarbojas situâcijâ, kas ir ïoti svarîga daudziem klientiem, bet tâ spçks, kas, jo îpaði mûsdienâs, ir pilns ar jçgu.

Par restorânu, kafejnîcu un citu pârtikas veikaliem spçks ir norâdîts siera nazis. Ir nepiecieðams ne tikai pârdot siera ðíçlîtes, bet arî tad, ja atðíirîgs veids ir gatavas sviestmaizes, grauzdiòð, sviestmaizes citas lîdzîgas uzkodas. Bieþi diskotçkâs çdinâðanas vai veikt estçtiku pârtikas un uzmanîbu detaïâm. Pateicoties svarîgi viegli, precîzi un glîti sagrieþ sieru, ko nevar izdarît, izmantojot parasto, pat ïoti spçcîga nazi. Ðî iekârta ir raksturîgs vçrtîbas produktu superior izmanto tâs sagatavoðanai augstâ strâdâ par viòa varu. Ir svarîgi strâdât pçc iespçjas vieglâk, un korpusam ir ietekme un jâveicina tâs tîrîðana.

Slîpmaðînâm vienmçr jâparâda ne tikai lietoðanas vieglums un precîza darbîba. Ir ârkârtîgi svarîgi pçc iespçjas mazâk saraþot atkritumu daudzumu, tâdçjâdi tas samazina zaudçjumus. Tâ ietver arî modernu dizainu, jauku, gludu un racionalizçtu konstrukciju. Saistîbâ ar mûsu vajadzîbâm mçs varam izvçlçties automâtiskos vai pusautomâtiskos modeïus, bet tie, kas ir manuâli, ar elektrisko piedziòu. Viss, kas jums jâdara, ir izvçlçties pareizo projektu mums, kâ mçs ilgu laiku strâdâsim tuvu biznesam. Tâ kâ ðâda veida mçbeles tiek òemtas bieþi un âtri, daþreiz ir nepiecieðams remontçt vai nomainît atseviðías detaïas. Ir svarîgi un atbilstoði rûpçties par ðâdu aprîkojumu. Ar pârliecîbu mums nekas nav jâuztraucas. Pçrkot ir vçrts pievçrst uzmanîbu, vai uzòçmums veic pareizu remonta pakalpojumu, ja nepiecieðams to izòemt.