Griezcjs zelmer 887 5

Kâposti pieder kâdam no prestiþâkajiem dârzeòiem. Tam ir vairâkas atjaunojoðas un stiprinoðas íermeòa îpaðîbas, piemçram: B vitamîni, C vitamîns, A, E, K., kâ arî kalcijs, kâlija, magnija un folijskâbe. Tâpçc ir vçrts izmantot kâpostu sasmalcinâðanas piedevu, kas palîdzçs jums sagatavot maltîtes. Kâpostu griezçjs ïauj âtri samazinât kâpostus, kas tiks izmantoti, lai sagatavotu citâdu salâtu un salâtu, kâ arî karstu çdienu veidu.

https://farin-dr.eu/lv/ Farin ManDr Farin Man - Efektīvs risinājums ātrai tauku dedzināšanai.

Gatavojot milzîgu kâpostu devu paskâbinâðanai, ieteicams izmantot kâpostu griezçju. Mizoti un sasmalcinâti kâposti tiek bûvçti pareizajâ traukâ, piemçram, mucâ. Tâs atseviðíâs daïas ir slâòotas ar sasmalcinâtiem burkâniem, pârkaisa ar sâli, kâ arî pievieno lauru lapas un garðvielas. Ðâdâ veidâ sakârtotais sasmalcinâtais kâposti, kas piestiprinâts un piekrauts priekðâ, ir fermentçts un paskâbinâts. Pçc paskâbinâðanas tâ ir pamata sastâvdaïa, kas sastâv no lielajâm, kâpostu zupâm un salâtiem. Szatkownica & nbsp; labi strâdâ draudzes birojos, restorânos vai mazâs ierîcçs mâjsaimniecîbâs, kur katru dienu mums ir iespçja sagriezt pareizo daudzumu kâpostu tieðam patçriòam. Kâposti ir dârzeòi, kas izturas pret daudzâm veselîbas problçmâm. Lieta var bût vienâda, tâ novçrð ançmiju, palielina íermeòa vispârçjo imunitâti, ârstç locîtavu slimîbas, novçrð pietûkumu. Turklât tas nodroðina augstu matu, naglu un âdas skatu. Nesenie pçtîjumi liecina, ka kâpostiem ir îpaðums, kas novçrð reproduktîvo orgânu, tostarp cilvçka, un cilvçka vçþa attîstîbu. Kâpostu ekstraktam piemît îpaðas îpaðîbas, kas ne tikai stiprina íermeni, bet arî uzlabo apetîti. Tomçr jâatzîst, ka cilvçki nevar dârzeòus izmaksât. Viòi arî nezina lomu, kas cînâs ar slimîbâm, kas nepanes bargus çdienus. & nbsp; Lielai daïai iedzîvotâju nopirktais kâpostu griezçjs var motivçt kâpostu iepazîstinât plaðâkâ mçrogâ mâjas izvçlnç. Tik daudz, ka tas ir tas pats produkts ar zemu siltumietilpîbu.