In vitro leszno

Ja mçs plânojam iegût labu veselîbu, mums jâbût uzmanîgiem ne tikai par mûsu paðu gaïu un íermeni, bet arî par mûsu psihi. Tomçr tas ir ârkârtîgi svarîgi, jo pateicoties tam, mçs katru dienu varam to mierîgi izmantot. Diemþçl ir daþi faktori, kas negatîvi ietekmç poïu psihi. Dzçrieni no tiem ir seksuâla ârstçðana. Ko viòð var mainît savâ garîgajâ veselîbâ?

Katrs seksologs mums pateiks, ka sekss ir svarîgs arî íermenim un garam. Tajâ ir daudz patiesîbu. Pirmkârt, cilvçki, kuriem bieþi ir sekss, ir apmierinâti ar sevi, ir arî paðapziòa ar cilvçkiem, kuri aizver savas vajadzîbas. Vîrieði, pateicoties savâm attiecîbâm, iegûst paðapziòu, un cilvçki izceïas ar oriìinâlâku un vçlas pievienoties dzîvei ar lielu drosmi. Tâpçc tie ir zinâtniski pierâdîti jautâjumi. Tâtad, kad mçs vçlamies veidot savu paðcieòu, mums vajadzçtu tikai sâkt vairâk mîlçt. Daþâdos gadîjumos mçs sâksim sûdzçties par savu íermeni, visu projektu un kopumâ mûsu visu dzîvi.

Turklât parastais sekss samazina iespçju iekrist depresijâ. Un nç, mûsdienâs pastâv paðreiz izplatîta un bieþi izplatîta slimîba. Saistîbâ ar cilvçka sistçmu tiek raþoti endorfîni, ko tie dara tâpat kâ vielas, kas parâdâs fiziskâs slodzes laikâ. Tas ir endorfîni, kas tieði ietekmç mûsu labklâjîbu, kâ arî rada splash ar lielisku enerìiju. Turklât daþi cilvçki uzskata, ka sekss darbojas gandrîz tâpat kâ morfîns. Viòð pilnîbâ mazina sâpes un citas slimîbas. Tajâ paðâ laikâ viòð iesaka sevi un bezmiegu, un, kâ jûs zinât, atpûsties un pampered cilvçks ir labs cilvçks. Seksuâla priekðrocîba ir patieðâm daudz.

Ja, galu galâ, mçs nevaram iegût ðâdas iezîmes un mçs rçíinâmies ar mûsu seksualitâtes problçmâm, mums ir jâpieòem speciâlists no piemaksas. Kristus seksologs noteikti mums izskaidro, ko mçs tik baidâmies ðâdu tuvplânu laikâ. Ja mçs atpazîsim visas problçmas cçloni, mçs varçsim to mierîgi novçrst. Un tad mçs sâksim savu lielisko seksuâlo dzîvi.