Interneta failu serveris

Katram uzòçmumam paðlaik bûs otrâ telpa lejupielâdçtiem datiem. Viens no interesantâkajiem ðî temata risinâjumiem ir no uzòçmuma mâkonis, kas tiks ievietots ârçjos serveros, jûsu uzòçmuma datiem. Apskatîsim rûpîgi, kâdas priekðrocîbas un trûkumi rada to paðu risinâjumu.

Viena no funkcijâm ir kontakts ar saglabâtajiem datiem neatkarîgi no tâ, kurâ datorâ strâdâjat. Tas parâda, ka viena lieta, kas jums ir nepiecieðama, lai apskatîtu informâciju, ir tîmekïa pârlûkprogramma un lietotâjvârds un parole savam kontam mâkonî. Ir ïoti noderîgs risinâjums, jo îpaði uzòçmumiem, kas veido daudzas filiâles. Tas nodroðina droðu un lielu datu pârraidi starp tiem. Ir arî uzlaboti risinâjumi, kur, lai piekïûtu mâkonim, tiek parâdîta tipiska programmatûra, kas ïauj apskatît tajâ esoðos tekstus. Cloud erp ir programma uzòçmumiem, kas darbojas tâ sauktajâ mâkonî. Tâ ir pareizâ lietoðana, pateicoties kurai cilvçki bez profesionâlas informâcijas varçs to apstrâdât bez jebkâdâm problçmâm. Vçl viena jûsu mâkoòa priekðrocîba ir ietaupîjumi, kas gûti, pçrkot iekârtas un pieòemot darbâ darbiniekus, kuri vçlçjâs izmantot ðo instrumentu un programmatûru. Savas iekârtas piederîba bija saistîta ar nepiecieðamîbu iznomât papildu telpu, kur viòð izskatîsies, un tas pats attiektos arî uz citâm izmaksâm. Galvenâs mâkoòa priekðrocîbas nosaukumiem ir tâs nespçja. Uzticot savas spçjas profesionâlam uzòçmumam, jûs esat pârliecinâts, ka pat tad, ja jûs esat hakeru uzbrukuma objekts, neviens no tiem nebûs bojâts, un, ja jûs tos âtri zaudçsiet, tie tiks atgûti. Viens no ðî risinâjuma lçmumiem ir ievads mûsu definçtajam pakalpojuma sniedzçjam. Tomçr lîgumâ ir iespçjams rakstît, lai pakalpojumu sniedzçjam bûtu pçc iespçjas ierobeþotâka piekïuve. Ir iespçjams arî iznomât mâkoni, kuru mçs radîsim nozîmîgu kontroli. Tomçr tas ir pats dârgs risinâjums, kas liek mums uzturçt papildu speciâlistus, un tâpçc to jau ir ïoti ieteicams izmantot veseli uzòçmumi.