Interpretcjot gdaosku

Mutiskâ tulkoðana sûdzas par to, ka jâsekmç komunikâcija starp diviem cilvçkiem, kuri nesaskaras mûsdienu valodâ. Protams, kad jebkurâ jomâ tulkojums ir piemçrots citâm kategorijâm. Viena no tâm ir konferenèu tulkoðana. Tomçr ko viòi païaujas un kâ ir vçrts tos òemt no viòiem?

Ko par to saprot konferenèu tulkoðana?Ðâdas konferenèu interpretâcijas tiek veiktas îpaði konferences vidç. Tos var veikt daþâdâs debatçs vai svarîgâs biznesa sanâksmçs. Viòi var noðíirt secîgu vai sinhronu tulkoðanu. Tomçr, ja intervijâ ir lielâks sievieðu skaits no citâm valstîm, tad parasti tiek tulkoti vienlaicîgi. Ðie secîgie ir mazâk un mazâk tiek izmantoti, jo tie nesniedz ðâdus vienkârðus produktus.

Institucionâlais un privâtais tirgusKonferences tulkojumus mçs dalâmies divos veidos. Tas ir gan institucionâls tirgus, gan privâts. Starptautiskâm institûcijâm, piemçram, EDC, bieþi ir daudzvalodu sanâksmes. Tad ir vçlams tulkot no daþâm sveðvalodâm uz iepriekð noteiktu tulkotâja dzimto valodu. Tâdçï ðâdam konferenèu tulka darbiniekam ir jâatklâj milzîga informâcija un prasmes. Nepietiek tikai ar angïu valodu. Labs konferenèu tulks brîvi pârvalda daþâdas valodas. Pateicoties tam, viòð automâtiski tulko visas konferences neatkarîgi no tâ, kas tâs saòem. Tomçr, runâjot par privâto tirgu, viss izskatâs nedaudz atðíirîgs. Privâtâs iestâdes parasti izvçlas divvalodu sanâksmes. Ðajâs konferencçs piedalâs sievietes no divâm daþâdâm valstîm. Tikðanâs laikâ tulkotâji apgrieþas, kas lieliski runâ tikai par divâm, konkrçtâm valodâm.

Vai vçlaties kïût par tulkotâju?Tâtad, ja mçs brînâmies par tulku, mums jâpapildina mûsu prasmes ðajâ jautâjumâ. Paðlaik pat tulkoðanas plâni tieði apakðkategorijas. Ja mçs vçlamies nokïût konferenèu tulkoðanâ, mums ir jâbût daudzâm zinâðanâm. Mums vajadzçtu brîvi pârvaldît vismaz daþas sveðvalodas. Pateicoties tam, starptautiskâs institûcijas izmantos mûsu pakalpojumus ar lielu aizrautîbu. Tomçr, ja mçs tâs attîstîsim, mçs âtri uzlabosim savu pieredzi un ceram uz vçl efektîvâku praksi.