Invutronik rciinu izrakstidanas programmatura

Rçíinu izrakstîðanas programma ïauj jums âtri, vienkârði un pielâgoti izdot cita veida norçíinu dokumentus. Comarch ERP Optima rçíinu modulis ir ïoti funkcionâls. Ar to jûs varat ievietot tekstus jebkurâ valûtâ.

Motion Free

Ðis pieteikums ir pilnîbâ sinhronizçts ar citiem Comarch sistçmas elementiem. Iespçjas tiek atjauninâtas visâ diapazonâ, kas padara grâmatvedîbas pakalpojumu vienkârðu. Koncentrçjoties uz funkcionalitâti (pârdoðanas un pirkðanas iespçjas, tîmekïa dokumentu apmaiòa, ðim elementam ir iespçja izvçlçties interesantâko piedâvâjumu ðajâ standartâ iekïautajiem produktiem.Papildu rîks, piemçram, îpaðais pârdoðanas logs, ïauj jums iesniegt jebkâdus padomus un dokumentus, kas saistîti ar konkrçto klientu. Tas ir daudz pieejams risinâjums grâmatveþiem. Turklât ðim plânam ir drukâðanas funkcija. Tas viss dod iespçju popularizçt uzòçmumu vai biroju, kâ arî veidot patîkamâku darbu.Comarch ERP Optima Faktury programma ir ideâli piemçrota vidçjiem un vidçjiem uzòçmumiem, kur grâmatvedîbas departaments nav pietiekams, un darbiniekiem ir nepiecieðama konsultâcija un palîdzîba. Ðâda funkcija ir rçíina modulis, jo reìistrçðanas un rçíinu izrakstîðanas programma cilvçkiem atvieglo darbu un ierobeþo iespçju kïûdîties. Programma ïauj âtri izdot rçíinus ar tûlîtçju korekciju, kâ arî iespieðanas iespçju.Comarch ERP Optima rçíinu izrakstîðanas programmatûra ïaus Jums: izsniegt pârdoðanas un pirkðanas rçíinus, fiskalizçt fiziskâm sievietçm, rîkoties ar visiem darîjumiem PLN un ârvalstu valûtâs, izdot korekcijas dokumentus (korekcijas: daudzums, dati, vçrtîbas cena, PVN likme, atlaide uc , pirkðana un pârdoðana, izvçloties standarta maksâjuma veidus (pârskaitîjumu, kompensâciju, skaidru naudu, kâ arî klienta programmatûras norâdîtos un palîdzîbas un klientu reìistra vadîbu.