It attistiba un atzimcdana

Neviens neapðauba, ka mçs esam iestrçdzis intensîvâs datorzinâtòu attîstîbas laikâ. Mûsu dzîvokïa platîba ir atkarîga no datoriem un programmatûras. Tas nav, kâ jûs, iespçjams, izðíçrdçjât acu agrînâ stadijâ, kaut kas slikts. Pateicoties atkarîbai no programmçtâjiem, mçs palielinâm jûsu grâmatas efektivitâti un izveidojam otra darba vietas. Daþi no mums nepietiekami novçrtçja to lomu, kâda IT ir bagâtas kopienas veidoðanâ.

Jau kâdu laiku par ERP sistçmu arvien vairâk tiek dzirdçts. & Nbsp; Daudzi mani draugi izmantoja ðo sezonu, bet viòi nevarçja man paskaidrot, kas tiek glabâts zem tâ. Viòð bieþi parâdîjâs arî radio un televîzijâ. Kâdu dienu es nolçmu noskaidrot, kâda ir ERP sistçma. Ðajâ kontekstâ es apkopoju to, ko esmu iemâcîjusies.ERP ir projekts no uzòçmuma resursu plânoðanas. Tas nozîmç "uzòçmuma resursu resursus". Ðajâ sezonâ ir IT lietojumprogrammu sistçmas, kuru mçríis ir visu procesu savstarpçja integrâcija, kâdas ir pozîcijas citos uzòçmuma lîmeòos. ERP sistçma ïauj optimizçt lomu daudzos uzòçmuma darbîbas aspektos, ko tâ iegûst no ðâdas programmatûras. Tas, cita starpâ, tiek darîts tâdâs tîmekïa vietnçs kâ cilvçkresursu vadîba, finanses vai loìistika vai darbs. Ðîs programmatûras, pateicoties moduïa izstrâdei un multitasking, tiek piegâdâtas uz pieaugoðu uzòçmumu devu. Tas bûtiski uzlabo visu darbu un uzlabo uzòçmuma darbîbas kopumâ. Pateicoties tam, ir arî atseviðíu darbinieku ienâkumi. Protams, vislielâkâ priekðrocîba ir uzòçmuma valdei, bet ievçrojami palielinâs arî to cilvçku stâvoklis, kuri staigâ ar mazâkiem uzòçmuma lîmeòiem.Tagad òemsim îsu pârskatu par nozarçm, kurâs tiek pielâgotas ERP sistçmas. Jûs varat minçt piena rûpniecîbu, tçrauda pakalpojumu centrus, tirdzniecîbu, finanðu konsultâcijas, augu audzçðanas nozari un daudz ko citu. Îpaði uzticama ir minçtâs programmatûras pârvaldîba tâlejoðâs pçtniecîbas iestâdçs, kas lielâ mçrâ virzâs uz pçtniecîbas efektivitâti.