Izgrieziet angiu darzeous

Dârzeòu drupinâtâjs nav nepiecieðamais aprîkojums ikdienas virtuvç, bet tas ir ïoti nepiecieðams. Katra sieviete mâjâ zina, ka nepârtraukti dârzeòu grieðana ir ïoti nogurdinoða, it îpaði, ja mçs gatavojam lielus salâtus ìimenes vâkðanai. Ðajâ gadîjumâ îpaði vçrts òemt smalcinâtâju, kas atvieglos çdienu gatavoðanu ne tikai îpaðiem gadîjumiem, bet arî katru dienu.

Drupinâtâjs nav ïoti vienkârðs veids, un tas neaizòems visu galdu, un pat cilvçki, kas dzîvo biroju çkâs vai îres mâjâs, var veiksmîgi izlemt iegâdâties smalcinâtâju. Maðîna sagrieþ un karbonizç dârzeòus un produktus, tâpçc brîdi mçs varam sagatavot augïu salâtus ìimenei bez noguruma ar precîzu sagrieðanu mazos gabaliòos. Daþi uzòçmumi piedâvâ arî modeïus, kas ne tikai sagrieþ dârzeòus, bet arî sasmalcina ledus. Tâ kâ mums nepatîk rîkoties ar sasmalcinâtu ledu, ðî versija bûs vienkârða. Ir vçrts ieguldît mazliet vairâk naudas parastos piemçros, kas ne tikai iedzer dârzeòus un augïus, bet arî, piemçram, riekstus, kas var bût ideâls papildinâjums visiem salâtiem. Daþiem smalcinâtâjiem ir vairâk nekâ sulu izgatavoðanas funkcija. Tas ir ïoti vçlams, jo regulâri dzertie dzçrieni no svaigi spiestiem augïiem cieði ietekmç veselîbu un piebilst, ka mums ir skaists, starojoðs izskats. Ðodienas ts "Zaïâs sulas" nozîmç, ka mçs izgatavojam dârzeòus vai svaigus augïus. Mçs radîsim gardas kompozîcijas, izmantojot kale, bumbierus, vînogas, kivi un pat selerijas. Izmaiòas drupinâtâjs var pagatavot salâtus vakariòâm, izmantojot tomâtus, guríus, Pekinas vai romieðu salâtus un redîsus. Un mçs varam izspiest burkânu sulu (ar nosacîjumu, ka mums ir tik labs dzirnaviòas modelis, jo burkâns ir ïoti sîva, un vairâk populâri piemçri nevar tikt galâ ar to. Interesanti, ka kartupeïus varam sagriezt kartupeïu pankûkâm.