Jusu transporta uzocmums cik daudz jus varat nopelnit

Sievieðu grupa sapòo, ka tâ vietâ, lai strâdâtu cilvçkam, saprastu citu uzòçmumu. Tomçr daþi no tiem var pretendçt uz savu darbîbu izveidi - vai arî lîdzekïu trûkumu, ideju un pat bailçm no neveiksmes. Vai uzòçmçjs ir tik liels maizes gabals?

No dizaina lîdz prakseiCentrâlâ kârtîbâ mums jâizlemj, kurâ nozarç mçs vçlamies strâdât. Tas bija labi, kad viòi ar viòu jau bija ieskaitîti, piemçram, ar darbu. Ideâlâ gadîjumâ, ja mçs pâròemsim ìimenes veikalu un interesantus padomus un pieredzi, mçs gandrîz bez maksas. Tas ir vçrts pçc tirgus vajadzîbâm, veicot apsekojumus un apsekojumus nâkotnç.Nâkamais solis ir atrast lîdzekïus uzòçmçjdarbîbas uzsâkðanai. Mçs vismazâk riskçjam, ieguldot privâtâs naudas lîdzekïus, un, ja mums nebûs pietiekami lielas summas, mçs varam saòemt aizdevumu. Daudzi cilvçki joprojâm saòem ES finansçjumu, lai izveidotu mûsu uzòçmumu. Subsîdiju kopums parasti ir no daþiem lîdz vairâkiem desmitiem zlotu, un nosacîjumi, uz kuriem tas attiecas, ir no paðreizçjâs programmas.

formalitâtesTagad mums ir gatavs biznesa plâns un nodroðinâtie fondi var reìistrçt uzòçmumu. Ðajâ nolûkâ mçs atkârtojam labu pilsçtas biroju vai pûïus un izpildâm pieprasîjumu. Informâcija, ko mums, iespçjams, bûs jâsniedz, ir poïu personîgâs iespçjas (adrese, PESEL, personas kods, labi zinâmi zîmoli (nosaukums, galvenâ biroja adrese un / vai sarakste un mûsu paðu veikala darbi. Ðo procedûru veikðanai mums nevajadzçtu aizòemt vairâk nekâ daþas stundas.

Mçs pçrkam aprîkojumuPatlaban, uzsâkot uzòçmçjdarbîbu, mums jâiekïauj virkne mçbeïu, kas mums bûs nepiecieðamas. Noteikums ir fiskâlais kases aparâts, kas jâizmanto katram uzòçmçjam. Tâs izmaksas svârstâs no daþiem simtiem lîdz pat vairâkiem tûkstoðiem zlotu. Lçti kases aparâtiem parasti ir mazâk atmiòas un ierobeþotas funkcijas. Sâkotnçjo uzòçmumu grupâ arî mînusi var bût plusi - sâkumâ nevienam nav vajadzîgs augsts fiskâlais kases aparâts, sareþìîta trauka daudzlapu instrukciju lasîðanas garða ir tas, ko jûtas jaunais uzòçmçjs.

Katra notikuma pamatâ ir pareizâ programma un pastâvîgais brauciens uz galamçríi. Pçc sâkotnçjo tematu iznâkðanas, protams, bûs vçl vairâk, bet pienâcîgi sagatavots uzòçmçjs ar viòiem saskarsies bez problçmâm.