Kases aparata elzab sistcma 600

Uzòçmçjiem, kas vada uzòçmçjdarbîbas kampaòu, kurâ kases aparâtiem jâizmanto, jâatbilst daudzâm prasîbâm. No tiem iegûtie dzçrieni ir pienâkums papîra ruïïos ar èeku kopijâm attiecîgajâ regulâ noteiktajâ laikposmâ, kas lîdz 2013. gadam tika pagarinâts.

HondroCreamHondroCream - Atbrīvojieties no mulsinošās problēmas un izmantojiet dabisko spēku hemoroīdiem!

Lîdz 2012. gada 31. decembrim, sâkot ar Finanðu ministra 2008. gada regulu, bija spçkâ pârejas periods, saskaòâ ar kuru ieòçmumu kopijas bija jâsaglabâ divus gadus. Sâkot ar 2013. gada sâkumu, kases aparâtu ieòçmumu uzglabâðana ir mainîjusies un pagarinâta lîdz pieciem gadiem. Nodokïu maksâtâjiem, kas 2013. gadâ reìistrç pârdoðanu kasçs, bûtu jâglabâ ieòçmumu kopijas, kas apliecina 2012. un 2011. gada pârdoðanas apjomu, savukârt iepriekðçjâs kvîtis var tikt iznîcinâtas. Tomçr viòiem ir jâbût gan to, ka no 2013. gada arhîvu kopijas ir jâsaglabâ lîdz 2018. gadam, jo piecu gadu periods ir izveidots no tâ kalendârâ gada beigâm, kurâ beidzas nodokïu maksâjuma termiòð.Kâpçc piecu gadu laiks ir saglabât nodokïu ieòçmumu kopijas? Pirmkârt, tâpçc, ka nodokïu saistîbas ierobeþoðanas laiks ir tikai pieci gadi.Pastâv daudz bailes, ka ieòçmumu kopiju arhivçðana tik ilgi ir pozitîva. Tomçr Finanðu ministrija uzskata, ka nodokïu norçíinu regularitâtei ir pagâjuði pieci gadi. Ieòçmumu kopijas ir vienîgie pierâdîjumi, kas apliecina pârdoðanas apjomu, tâ vçrtîbu un nodokïu likmes.Tomçr ir vçrts atzîmçt, ka, lai gan likumdevçjs norâdîja noteiktu laiku, lai arhivçtu ruïïu kopijas ar èekiem, viòð nenorâdîja kvalitâti, kâdâ tie bûtu jâglabâ. Lçtâkais fiskâlais kases aparâts Krakovas veikalos papîra kvîtis. & Nbsp; & nbsp; Dârgâkas ar paplaðinâto moduli mçdz arhivçt elektroniskos èekus. Jâatceras arî tas, ka pat finanðu darbîbas likvidâcijas fakts nekâdâ veidâ neatbrîvo uzòçmçju no likumâ noteiktâ pienâkuma glabât èeku kopijas no kases aparâtiem.