Kases aparati ipos

Tulki parasti tulko sveðvalodu izteikumus savâ dzimtajâ valodâ, un izvçlçtâs personas var pabeigt otru valodu labi, lai es varçtu lietot savu dzimto valodu. Daþreiz lielâko konferenèu vai biznesa sanâksmju laikâ var gadîties, ka tulki neatspoguïo visas nepiecieðamâs valodu kombinâcijas. & Nbsp; Piemçram, vâcu tulkotâjs vâcu valodu tulko angïu valodâ, un angïu tulkotâjs var tulkot tikai runas tulkojumâ valodu, kas pieejama citiem pasâkuma dalîbniekiem. Tâ ir paðreizçjâ forma, ko bieþi dçvç par releju vai netieðu tulkojumu citâ sveðvalodâ.

Pçc vârda pivot saprot tulku, kurð piedalâs apspriestajâ procedûrâ, kas pârçjiem tulkotâjiem pârvçrð rakstu valodâ, kas ir lasâma tâs paðiem sinhronajiem tulkiem. Ðâdiem tulkotâjiem ir tiesîbas uz mârketinga tiesîbâm, kas pazîstamas ar vârdu “retour”, un tas no dzimtajâm valodâm pârvçrð aktîvo valodu. Ja mazâk zinâma valoda ir pasîva, tai ir tikai viens vai divi tulkotâji, tie ir no valodas, kas runâ ar tuvu aktîvo valodu, kas pçc tam nodroðina kâ pivot atlikuðajiem vilcieniem no nâkamajâm kajîtçm. Pateicoties netieðajai tulkoðanas metodei, konferences ir iespçjamas ar nelielu valodu kombinâciju skaitu un var ietaupît naudu.

Releja metodes trûkumi ir paaugstinâts kïûdu risks, tulkot no daþâdiem tulkojumiem, un bûtiska atðíirîba brîdî starp runâtâja runu un brîdi, kad gala saòçmçji dzird tulkojumu. Stolicas tulku biroju speciâlisti atzîmç, ka daþreiz var bût grûti dzîvot, it îpaði, ja runâtâjs runâ vai kaut ko runâ runâ. Pçdçjo reizi formâ ir arî nejauðs komiksu efekts, kad puse no auditorijas aplausi aplausi, jo viòi jau ir dzirdçjuði runas beigas, otra puse auditorijas vienkârði dara to paðu, lai gan tikai ar kavçðanos, ko izraisîja vçlâk noklausîðanâs.