Kases aparats bez ierobethojuma

Sievieðu grupa, kas pârvalda savu mazo veikalu, noteikti izvirza jautâjumu "kad jums ir jâiegâdâjas kases aparâts?". Atbilde uz ðo notikumu ir tik liela, ka noteikumi ïoti bieþi mainâs, un jums ir nepiecieðams mâcîties uz nenoteiktu laiku ar izmaiòâm likumâ, ko esat atradis ðî posma izstrâdç. Tomçr, ja viòð meklç ðodienas stâvokli, tad grupâs, kurâs viòam vai viòai bûtu vajadzîgs fiskâlais kases aparâts, viòð vçlas iegâdâties savu uzòçmumu.

Tomçr ir arî darba veidi, kuros valdîðana ir nopietna neatkarîgi no apgrozîjuma, ko rada konkrçts uzòçmums. Pçdçjais darbîbas veids, ðíiet, ir: CD, DVD disku pârdoðana, automobiïu detaïu pârdoðana, ðíidra gâze, transporta pakalpojumu sniegðana un daudzas ar to saistîtas darbîbas. Iespçjams, ka tas nav viss saraksts, kas ir atbilstoðs finanðu ministra regulçjums (paðlaik ir nepiecieðams 2010. gada jûlija saraksts. Ja darbs nav iekïauts iepriekð minçtajâ sarakstâ, kas vajadzîgs, lai izmantotu finanðu iestâdi, ir divas iespçjas atbrîvoties no viòas profesijas. Tas ir subjektîvs atbrîvojums arî attiecîbâ uz apgrozîjumu. Kas attiecas uz apgrozîjumu, ðis risinâjums ir paredzçts uzòçmçjiem, kuri ir guvuði apgrozîjumu îsâku par PLN 20 000, un, plânojot ðo virzienu, pârdoðana iestâdçm un paðvaldîbâm netiek òemta vçrâ. Pârdoðana tiek izvçlçta tikai lauksaimniekiem un privâtpersonâm. Tomçr, ja jums ir nepiecieðams atbrîvojums, kas saistîts ar veikto darbu veidu, tas attiecas uz uzòçmçjiem, kas sniedz telekomunikâcijas, pasta, kurjeru, izglîtîbas un citus pakalpojumus. Protams, ikvienam ir jâseko dzelzceïa izmaiòâm tiesîbu aktos. Un ir vçrts zinât, ka ieguldîtâjiem, kuri pçrk naudu internetâ bingo hs ej & nbsp; ir iespçja atskaitît 90% no pirkuma cenas (neto cena, bet atskaitâms nevar iet 700 zloti. Tas ir ïoti augsts çrtîbas cilvçkiem, kas sâk uzòçmçjdarbîbu. Ikviena iespçja atgriezt naudu ir ârkârtîgi nopietna.