Kases aparatu advokati

Kases aparâti ir nepiecieðami maziem uzòçmumiem, kas mûsu produktus tçrç individuâliem klientiem, tostarp maziem veikaliem, dârzeòu pârstrâdâtâjiem, kioskiem utt. Parasti tie ir lçti, çrti un funkcionâli fiskâlie kases aparâti. Vispirms viòu pienâkums ir reìistrçt lîgumu un pasûtît klientam par pirkuma apstiprinâjumu.

Tas garantç vienkârðu vârdu kontroli un ienâkumu pârbaudi. Mazâm fiskâlajâm ierîcçm parasti nav ïoti plaðas funkcijas, kad veiksmîgi darbojas sistçmas kases aparâti, kas var notikt lielveikalos. Tomçr arvien bieþâk citu veidu kases aparâti piedâvâ iespçju savienot svîtrkodu lasîtâju vai maksâjumu karðu terminâli atseviðíi.

Kases aparâta izvçleLçti kases aparâti svârstâs no PLN 500 lîdz daþiem PLN 1700. Tirgû ir daudzi raþotâji, kas piedâvâ ïoti lielu klâstu. Ir vçrts atcerçties, ka, izvçloties kases aparâtu, pievçrsiet uzmanîbu garantijai, kad un kad esat to apkalpojis. Arî telpa, kurâ mçs pçrkam fiskâlo ierîci, piedâvâ arî servisa pakalpojumu. Izvçloties kases aparâtu, svarîga ir arî darba çrtîba, ti, kases aparâtam jâbût lieliem taustiòiem un lieliskam apgaismojumam. Un pirms iegâdes ir vçrts redzçt, kâ tiek uzrâdîta papîra lente, jo, iespçjams, tâ parasti iet uz labas sastâvdaïas brîdi un parasti tâ jâmaina.

Kâdas prasîbas bûtu jâatbilst?Kases aparâtam jâatbilst visâm Finanðu ministrijas prasîbâm un jâpanâk papildu funkcijas, piemçram, pieòemot citas valûtas vai drukâjot skaidrus preèu nosaukumus. Protams, kases aparâtam ir jâatrod uzòçmuma NIP jebkurâ saòemðanas reizç. Paturot prâtâ, ka mçs atrodamies Eiropas organizâcijâ, mûsu jaunajam kases aparâtam jâbût gatavam pçdçjam, taèu klients var izvçlçties maksât eiro valûtâ, un visbieþâk pat populârie mazie kases aparâti ir ïoti gatavi savâkt euro maksâjumus. Tas un tas ir ârkârtîgi svarîgi, jo Polija jebkurâ posmâ var pârsniegt eiro. Turklât kases aparâts jâpielâgo lietâm ar citâm ierîcçm, piemçram, kodu lasîtâju, datoru, papildu displeju, terminâli, naudas atvilktni vai svariem.