Kases ierobethojums

Ðie grozîjumi rezolûcijâ par PVN, kas sâkâs 2015. gada janvârî, ieviesa nepiecieðamîbu veikt norçíinus, izmantojot otrâs uzòçmçju grupas kases aparâtu. Un, lai gan daþi uzòçmçji joprojâm ir atbrîvoti no pienâkuma izsniegt kvîtis, vârdi, kas piedâvâ mûsu pakalpojumus klientiem, ir spiesti norçíinâties par operâcijâm, izmantojot kases aparâtus.

Kas ir fiskâlais kases aparâts?Kases aparâti ir nepiecieðami uzòçmumos, kas novirza mûsu enerìiju privâtpersonâm (B2C. No otras puses, uzòçmumiem, kuru ikgadçjie pirkumi nepârsniedz PLN 20 000, nav pienâkuma izdot nodokïu ieòçmumus. Savukârt, ja uzòçmçjs nodokïu gadâ sâk praksi, tad pienâkums veikt kases aparâtu rodas tad, kad apgrozîjums pârsniedz PLN 20 000. Turpmâkajâ attîstîbâ ir katalogu, kurâ uzskaitîtas darbîbas, uz kurâm neattiecas nepiecieðamîba izsniegt kases aparâtu izsniegtos èekus.

Atbrîvojums un pienâkumi kopâ ar kases aparâtiem.Pirms uzòçmçjs sâk saòemt naudu no kases aparâta, viòam par to jâziòo savai nodokïu iestâdei kopâ ar adresi, kurâ tiks atskaòots kases aparâts. Kopâ ar ðiem dokumentiem jums jâiesniedz kases aparâta iegâdes oriìinâls un sertifikâts, kas apliecina, ka nopirktais kases aparâts atbilst tehniskajâ un praktiskajâ prasîbâm, kas aprakstîtas rezolûcijâ par PVN. Formâlas prasîbas, kas jâveic pirms kases aparâta izmantoðanas, ir atkarîgas gan no atvieglojumiem, kas ir svarîgi saòemt kases aparâta iegâdei. Atbrîvojums kopâ ar kases aparâta iegâdi ir lîdz 90% no kases iegâdes izmaksâm, lai gan ne vairâk kâ 700 PLN. Kasierim ir jâatceras arî par regulâro apkalpoðanu pilnvarotos punktos, bet kases apkalpoðana nedrîkst ilgt mazâk par 25 mçneðiem. Ðî posma pagarinâðana var izraisît nepiecieðamîbu atgriezt atbrîvojumu no kases iegâdes iestâdes.

Kases aparâta izveide nozîmç gan nepiecieðamîbu izsniegt klientam oriìinâlus èekus, gan kvîtis kopçt 2 gadus, skaitot no tâ pârskata gada beigâm, kurâ tie tika izsniegti. Kasierim joprojâm ir jâizdod kases aparâta radîtie periodiskie ziòojumi - dienas, nedçïas un mçneða laikâ.