Kases pieteikums mums

Mçs varam izpildît nodokïu kases, kur fiziskas personas ir atbildîgas par produktu vai pakalpojumu, un ienâkumi no ðâda apgrozîjuma pârsniedz Finanðu ministrijas noteikto limitu.

Kâds ir fiskâlâs kases veidoðanas mçríis?Kases aparâts ir piedâvâtâs preces vai pakalpojumi. Pateicoties tam, sieviete, kas maksâ par produktu vai palîdzîbu, var iegût precîzu sarakstu ar to, ko viòa sniedza. Tajâ uzskaitîta precîza katra preces cena un visa summa. Pârdoðanas apliecinâjums, tâpçc nav brînums kâ kvîts. Tas, protams, pateicoties viòam, saprotam, ko papildus mçs esam samaksâjuði, un, iespçjams, summa nav pârâk augsta vai pârâk zema. Var gadîties arî tas, ka cilvçks neapzinâti iegûs bojâtas preces. Tad kvîts kalpo gan, lai paziòotu ðâdu materiâlu par citu, gan par naudas vçrtîbu, kas bûs ekvivalents klienta samaksâtajai summai. Tomçr kases aparâts tiek izmantots ne tikai izrakstu drukâðanai. Vçl viens no tâ lielumiem ir pârdoðana. Pçc kâda pârdoðanas pârdevçja pienâkums ir izveidot ikdienas pârdoðanas pârskatu. Pateicoties tam, daþi reìistrçs, kâdi produkti ir pârdoti, cik daudz par tiem ir samaksâts un cik daudz no tiem bija PVN.

ERC kases aparâtsIr daþâdi kases aparâtu veidi. Mçs varam sniegt, piemçram, ERC kases aparâtus vai elektronisko kases aparâtu. Tâtad ir summa, kurai ir tâdas programmas kâ tâs, ko augðupielâdçjis raþotâjs. Tos nevar aizstât. Un ir diezgan maza jauda, ko nosaka tas, ko âtri piepilda pçc vairâkiem gadiem. Pçc tam ðâda kases îpaðniekam ir divas iespçjas: viòð var nomainît fiskâlo moduli nâkamajam vai mainît visu summu lîdz pçdçjam. Ðî kases aparâtu grupa cita starpâ ietver mobilos, vienvietîgos un sistçmas kases aparâtus.

Fiskâlie terminâïiCita veida kases aparâti ir POS kases aparâti vai elektroniskais pârdoðanas punkts. Tos sauc arî par datoru kases aparâtiem. Tie galvenokârt koncentrçjas uz datoru, nodokïu printeri, tastatûru un monitoru. Ðie kases aparâti ir universâli, kas nozîmç, ka jûs varat arî pievienot tos, piemçram, fiskâlos terminâïus, svîtrkodu skenerus vai paðus elektriskos svarus. POS kases aparâtus var brîvi konfigurçt vai paplaðinât atbilstoði mûsu vajadzîbâm vai uzòçmuma attîstîbai.