Kases zioojumi

In vitro (apaugïoðana in vitro parasti ir pçdçjais lîdzeklis pâriem, kuri piesakâs bçrnam. Tas ir garð un stresa process, bet daudzi labie pâri, pateicoties ðai formai, var spçlçt ar vçlamo pçcnâcçju, pat ja citas metodes ir izrâdîjuðâs neuzticamas. Ârstçðana ir atkarîga no spermas savienojuma ar olu laboratorijas apstâkïos ârpus sievietes íermeòa.

Princess HairPrincess Hair - Uzlabojiet matu stāvokli!

Metodes indikâcijas var bût iespçja gan partnera pusç (samazinâts spermas parametri, gan draugam (olvadu obstrukcija, nespçja ovulçt. Bieþa indikâcija in vitro apaugïoðanai ir idiopâtiska neauglîba, kuras cçloòi nav zinâmi. Pirms in vitro veikðanas pacientam ir nepiecieðams izmantot laboratorijas testu kopumu un spermas testçðanas partneri. Turpmâk vecâkiem procedûras beigâs jâizsaka rakstisks lîgums. Vçl viena forma ir sievietes hormonâlâ (farmakoloìiskâ stimulâcija, lai palielinâtu nobrieduðu oocîtu skaitu. Zâles un to devu nosaka individuâli speciâlists, kâ arî iepriekðçjo pacienta pçtîjumu rezultâti. Nâkamâ valsts ir sievietes oocîtu vâkðana speciâlista noteiktajâ periodâ. Procedûra tiek veikta vispârçjâ anestçzijâ un ilgst vairâkas minûtes. Tâ sastâv no redzamâs vezikulas caurdurðanas abâs olnîcâs, lai iegûtu folikulu ðíidrumu, kas satur oocîtus. Tajâ paðâ laikâ pacienta partneris ziòo par spermas ziedoðanu (tas ir noderîgi, lai saglabâtu seksuâlo atturîbu vairâkas dienas pirms procedûras. Otrais solis ir savâktâs olas saistît ar spermu laboratorijas apstâkïos. Ðajâ tiesiskâs aizsardzîbas lîdzeklî veidotie embriji tiek ievietoti inkubatorâ, kur ir lieli iemesli to augðanai. Pçc daþâm dienâm tas tiek nogâdâts pacienta dzemdç, izmantojot plânu katetru. Ðoreiz metode nav liela, tâpçc nav nepiecieðama anestçzija. Pçc embrija pârneðanas pacientam ir jâsamazina fiziskâ aktivitâte (ir norâdîts îss atturîgums un jâuzlabo labs dzîvesveids. Pçc divpadsmit dienâm viòam jâziòo klînikai, lai aptvertu bioíîmisko grûtniecîbu. Piektajâ nedçïâ pçc procedûras ir ieteicama ultraskaòa, kas apstiprina grûtniecîbu. Kïûdas gadîjumâ ir iespçjams atkârtot procedûru, izmantojot gatavus, rezerves embrijus. Saskaòâ ar jaunâkajiem pçtîjumiem in vitro efektivitâte ir aptuveni 40%. Ðî attieksme galu galâ ir pçdçjais atbalsts pâriem, kas nesekmîgi pieteikuðies bçrnam.