Kazu sagatavodanas spcle

Kâzu plânoðanaKatram darbiniekam kâzu diena ir galvenâ pieredze. Un tas nav atkarîgs no tâ, vai mçs esam precçjuðies no intelekta vai tas ir mûsu lielâkais sapnis. Es sapòoju par ðo brîdi no bçrnîbas. Un tas bija. Mans ilglaicîgais lîgavainis beidzot man piedâvâja. Mçs sâkâm sagatavoðanâs darbus pçdçjam spçcîgajam notikumam. Istaba, kleita, uzvalks ir galvenais, ko mçs domâjâm. Viòi nedomâja par katru lielo kâzu, tâpçc telpa bija samçrâ âtri atrodama. Ja man ir vajadzîga sieviete kleitai, es to pasûtîju. Ilgu laiku viòa saprata, ko es gribu, es pat nemçìinâju meklçt þurnâlos, es tikai aizgâju uz ðuvçju. Runâjot par uzvalku, mans nâkamais vîrs neiesniedza sûdzîbu par grupu. Viòð gribçtu kleitu savu veco tçrpu, jo tajâ viòð apgalvoja, ka tas jûtas. Piedevas un gâja strauji.

Kâzu gredzenu izvçleVçl joprojâm ir iespçja izvçlçties kâzu gredzenus. Mums gan patîk spilgtas, modernas lietas. Saistîbâ ar pçdçjiem laulîbas gredzeniem paði vçlçjâs palikt ðajâ tendencç. Mçs nâcâm klajâ ar gaismas un sarkanâ zelta kombinâciju. Mçs meklçjam kaut ko, bet mçs to atradâm gandrîz perfekti. Pirms viòi nolemj saòemt, salonâ viòi mums piedâvâja îslaicîgas joslas uz laiku.

https://neoproduct.eu/lv/vivese-senso-duo-shampoo-matu-izkrisanas-problemas-efektivs-risinajums/

Pagaidu laulîbas gredzeni?Iespçjams, ka tâ ir jauna popularitâte, kâ arî procedûra pirkstu glabâðanai daþâdâs rotaslietâs. Tas mani mazliet smçjâs, bet vçlâk sapratu, ka, ja man tas bûtu kâ jauns gredzens, tad mans zemnieks man bija liels jaunums. Galu galâ, kâds klients vçlas kaut ko uz pirkstiem? Viòiem nepatîk bût gredzeniem. Viòi ir pieòçmuði ðo pieeju un drosmîgi rîkojuðies ðajos laulîbas gredzenos. Mans nâkamais vîrs strâdâja un pieklauvçja uz ðî gredzena ar visu, ko viòð varçja. Îpaði ar brillçm. Un tâ par alu. Tomçr jâatzîst, ka viòð viòai bija lepns. Un viòð ieteica visiem saviem draugiem. Vçl joprojâm bija dîvainas situâcijas. Daþi domâja, ka mçs jau esam precçjuðies un nepaziòojuði par to. It îpaði viena tante bija ïoti apvainota un pârliecinâja, ka tie nav svarîgi gredzeni. Viòa teica, ka pasaule bija traka, un viòa nebûtu pçdçjâ trakâ. Bet viòa apsolîja, ka nâksies labas kâzas. Rezultâtâ viòi no juveliera saòçma atbilstoðus kâzu gredzenus. Viòi bija veiksmîgi. Tikai tas, ko mçs pasûtîjâm. Paðlaik viòi nevarçja gaidît, lai tiktu oficiâli dibinâti.

ceremonijaLîdz brîdim, kad notika ðî apbrînojamâ diena. Laiks bija kaut kas, saule spîdçja, kas, iespçjams, ir lielisks nâkotnes solis. Es nepieòemu nevienu mâòticîbu, bet man tas patika. Baznîca bija laba, gaumîgi iekârtota, kas bija manas cieðanas un mâsas vçrtîba. Viòi patieðâm stâvçja pie izaicinâjuma. Mçs tçrpâm lîdz viesu masâm. Priesteris mums iedroðinâja. Rezultâtâ vissvarîgâkie vârdi bija: Jâ. Mçs bijâm âtri partneri un sievu. Mçs bijâm ïoti priecîgi. Tagad ir pienâcis laiks spçlçt. Mums bija kâzas. Mçs visi pârcçlâmies uz nomâtu telpu, tika pasniegtas svçtku vakariòas. Iepriekð sakârtotais oríestris spçlçja karbonâde. Rezultâts nebija dejas un ballîtes. Mçs visi interesçjâmies agri no rîta. Tajâ laikâ viòð neapðaubâmi bija laba diena.