Lapu tulks pctniekam

Raksta tulkojums pats par sevi ir diezgan liels. Ja mçs esam atkarîgi no teksta tulkoðanas, mçs prasâm ne tikai rûpçties par "iemâcîtajiem" vârdiem un teikumiem, bet arî uzzinât daudzas idiomas, kas ir tik raksturîgas katrai valodai. Fakts ir tâds, ka sieviete, kas raksta angïu valodas tekstu, nerada to tikai "akadçmiskâ" veidâ, bet izmanto savu îpaðo izskatu un pievieno izteicienus.

Vienojoties ar faktu, ka globâlâ interneta tîkla darbs parasti ir vçl lielâks, bieþi vien ir nepiecieðams veikt vietnes tulkoðanu. Tâ kâ, piemçram, ir vietne, ar kuru mçs plânojam sasniegt svarîgâku auditoriju, mums tas jâdara vairâkâs valodu versijâs. Pârdodot tîmekïa vietnes saturu, piemçram, angïu un poïu valodâ, tai vajadzçtu bût ne tikai tulkoðanas spçjai, bet arî iespçjai noteikt savu atzîðanu un aprakstu, kas oriìinâlâ nav pârtulkojams. Tâtad, kad tas darbojas? Pârdodam jebkuru angïu valodas vietnes saturu, izmantojot Google tulkotâju. Lai gan tiek saglabâta raksta vispârçjâ izpratne (mçs par to domâsim konkrçtâ vietne, loìiskâ teikumu secîba un sintakse bûs nepietiekami. Tas pats ir vienîgi tâpçc, ka Google tulkotâjs pârvçrð atlasîto tekstu, pamatojoties uz vârdu. Tâpçc, îstenojot programmu, mums nav jâveido profesionâla un daudzvalodu tîmekïa vietne. Un praktiski tîmekïa lapu tulkotâjs îsâkajâ nâkotnç & nbsp; cilvçks neaizstâs maðînu. Pat labâkajai programmatûrai nav abstraktas domâðanas iespçjas. Vienîgais, kas tas ir, ir veikt saskaòâ ar cilvçka loìiku, kas tiek pârsûtîts uz izvçlçto programmçðanas valodu. Tâdçjâdi pat labâkie lietojumprogrammas, kas tulko dokumentu, labi atpaliek no tîmekïa lapu profesionâliem tulkotâjiem, un tas visticamâk bûs uz visiem laikiem. Ja pastâv kâds progresîvs rîks, kas ir aprîkots ar loìisku un abstraktu "domâðanas" piedâvâjumu, tad tas bûs mûsu civilizâcijas mçríis. Apkopojot, labu tulkotâju mâcîbu priekðmetâ bûtu jâizveido atbilstoðas didaktikas iespçjas, kas ne tikai mâcîs tulkojumus "vârds vârdiem", bet arî palîdzçs domât par abstraktu attiecîgâs valodas izpratni.& Nbsp;